Streszczenie

Autorki, pracujące od ponad 20 lat w branży marketingowej, pamiętają jeszcze czasy, gdy marketing rodzimych kancelarii prawnych ograniczał się do wizytówek, firmowej papeterii czy strony internetowej, o charakterze wizytówki, na której zainteresowani mogli znaleźć co najwyżej adres, numer telefonu i faksu oraz godziny przyjmowania interesantów, a prawnicy – przyjmowali klientów siedząc za wielkimi mahoniowymi biurkami. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

Wydaje się, że przełomem było już wejście do Polski kancelarii międzynarodowych, posiadających wewnętrzne – bardziej lub mniej rozbudowane i aktywne – zespoły marketingowe. Firmy te zakładały w Polsce swoje przedstawicielstwa lub wchodziły w aliasy z działającymi na rynku kancelariami, pokazując im nowe sposoby działania, skoncentrowane bardziej na zaplanowanym i świadomym pozyskiwaniu klientów.

Deregulacja zawodów prawniczych rozpoczęta w 2002 r. sprawiła, że zawód prawnika zyskał na popularności – liczba prawników po prostu istotnie wzrosła[1]. Wydziały prawa państwowych i prywatnych uniwersytetów co roku kształcą wielu magistrów prawa. I choć nie wszyscy decydują się na pozostanie w zawodzie i zdobycie uprawnień radcy prawnego czy adwokata[2], liczba kancelarii jednak rośnie, co pokazuje chociażby coroczny ranking dziennika „Rzeczpospolita”.

Chcąc nie chcąc, prawnicy musieli spojrzeć na swoje kancelarie nieco inaczej, bardziej przez pryzmat biznesowy. Z tego punktu widzenia, kancelaria jest takim samym podmiotem gospodarczym, jak każdy inny – jej celem jest zysk, którego nie da się osiągnąć bez stałego rozwoju i pozyskiwania nowych klientów i zleceń, z czym prawnicy dziś na różne sposoby aktywnie się mierzą, będąc jednocześnie zobligowani do działania zgodnie z kodeksami etyki zawodowej radców prawnych i adwokatów, które w zakresie reklamy – a więc de facto – pozyskiwania klientów nakładają na nich pewne ograniczenia.

Działając w sytuacji konieczności walki o klientów – ponieważ popyt na usługi prawne jest o wiele mniejszy niż podaż[3], ale także walki o najlepszych pracowników, współpracowników i partnerów biznesowych – wielu prawników i wiele kancelarii, chcąc pozostawać w zgodzie z zasadami etyki określonymi w przywołanych wyżej kodeksach, stawia na budowanie wizerunku marki – zarówno indywidualnych prawników, zespołów prawnych, ale przede wszystkim – całych kancelarii.

Jak wiele innych branż kancelarie również skłoniły się ku poszukiwaniu i pozyskiwaniu klientów przez Internet. Pandemia COVID-19 pokazała, że bardzo wiele spraw może być przynajmniej w części prowadzonych online, a do tych wymagających osobistego udziału prawnika, można szukać zastępstwa procesowego, również przez Internet.

Konieczne stało się więc nie tylko zaistnienie w Internecie, ale także osiąganie wysokich pozycji, jeśli chodzi o wyniki wyszukiwania w wyszukiwarce Google, ale także w serwisach społecznościowych, z których korzystają zarówno byli, aktualni i potencjalni klienci, współpracownicy, partnerzy biznesowi i konkurencja – przede wszystkim w sposób organiczny jak również z wykorzystaniem odpłatnej reklamy (mimo związanych z nią obaw na tle zasad etyki). Przywiązywanie coraz większej wagi do obecności w Internecie potwierdza również wprowadzenie do „Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej” w 2018 r. zestawienia najlepszych stron internetowych kancelarii[4].

Bezwzględny zakaz reklamy w przypadku radców prawny został zniesiony już w styczniu 2008 r., niedawno – w maju 2023 r. bezwzględny zakaz reklamy zniesiono również w przypadku adwokatów[5]. Niemniej z doświadczeń autorek wynika, że mimo zniesienia całkowitego zakazu, wiele kancelarii radcowskich podchodziło do zagadnienia reklamy w sposób zerojedynkowy, całkowicie rezygnując z działań marketingowych, ponieważ wszystkie były dla nich tożsame z reklamą. Autorki spodziewają się, że sytuacja będzie wyglądać podobnie w przypadku adwokatów, na co zdają się wskazywać słowa Przemysława Stęchłego, przewodniczącego zespołu ds. opracowania zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, który wspomina o dalszych planowanych pracach, obejmujących szkolenia dla adwokatów i aplikantów adwokackich, których celem ma być zapoznanie ich z nowymi regulacjami w zakresie reklamy[6].

Podkreślić również należy, że w praktyce, pomimo – wydawałoby się – rygorystycznych przepisów, część zarówno kancelarii radcowskich, jak i adwokackich promuje się i korzysta z reklamy. W badaniu przeprowadzonym przez jedną z autorek w okresie listopad 2015 – marzec 2016 roku 11,2% z 545 przebadanych kancelarii wykorzystywało do promocji reklamę, w tym 14,7% kancelarii adwokackich[7].

Na tym tle, jednym z chętnie i z sukcesem wykorzystywanych narzędzi marketingowych jest serwis społecznościowych LinkedIn.com, którego wykorzystywanie i popularność wśród kancelarii prawnych omawiają na podstawie autorskiego badania autorki niniejszego artykułu.

Słowa kluczowe: marka, budowanie marki, wizerunek, budowanie wizerunku, LinkedIn, kancelaria prawna, prawnik, adwokat, radca prawny.

Wprowadzenie

Usługi prawne, jak każda inna kategoria usług, charakteryzują się tym, że są niematerialne. W chwili wyboru usługodawcy i zakupu, klient nie może ich obejrzeć ani dotknąć. Choć kancelarie starają się je sparametryzować – podając stawkę godzinową, wysokość ryczałtu oraz liczbę godzin lub wykaz czynności, które on obejmuje, usługa nadal pozostaje usługą.

Kancelarie, podobnie jak inne firmy, borykają się dziś z rosnącą presją klientów na obniżanie wysokości stawek, rosnącymi kosztami spowodowanymi inflacją, stałą koniecznością pozyskiwania nowych zleceń, nieustannym zabieganiem o utrzymanie aktualnych klientów, pozyskiwaniem i utrzymywaniem osób o odpowiednich kompetencjach, a także koniecznością stałego podnoszenia efektywności działania poprzez wykorzystanie nowych technologii, a w konsekwencji komodytyzacją usług o wyborze, których decyduje najczęściej tylko cena.

Marketing nie jest oczywiście odpowiedzią na wszystkie bolączki, niemniej obserwując światowe czy lokalne marki o ugruntowanej, silnej marce, można pokusić się o stwierdzenie, że pozytywny wizerunek firmy wiele ułatwia. Silna marka to gwarancja bezpieczeństwa dla firmy dzięki zapewnieniu wyższych zysków i wartości aktywów oraz w konsekwencji wzrostu.[8]

Łatwiej jest pozyskać nowych klientów, którzy w chwili pojawienia się potrzeby szukają firm o dobrej reputacji, ponieważ chcą mieć pewność, że sprawami dla nich ważnymi zajmą się eksperci posiadający praktyczne doświadczenie, wiedzę i odpowiednie zasoby, niezbędne dla danego projektu. Utrzymanie aktualnych i pozyskiwanie zleceń od aktualnych klientów (które co do zasady jest prostsze niż pozyskiwanie nowych klientów), jest również łatwiejsze, ponieważ klienci z innymi niż dotychczas problemami również w pierwszej kolejności zwracają się do swojego sprawdzonego i zaufanego doradcy prawnego.

Silna marka kancelarii to także większe szanse firmy na pozyskanie i utrzymanie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników i współpracowników, co w dobie rynku pracownika i wejścia na rynek pracy osób z pokolenia Z, dla których częste zmiany pracy są czymś naturalnym, wydaje się szczególnie istotne.

Rozpoznawalna marka kancelarii przekłada się także na jej obecność w mediach, konferencjach branżowych czy innych inicjatywach zewnętrznych. Im bardziej rozpoznawalna marka, im częściej i wyżej w wynikach wyszukiwania pojawia się w szeroko pojętym Internecie i mediach społecznościowych, tym większa szansa na bycie znalezionym przez podmioty, szukające partnerów do różnorodnych działań.

I choć presja na wzrost efektywności i obniżanie stawek ze strony klientów rośnie we wszystkich sektorach i branżach, nadal silne marki, o pozytywnym wizerunku mogą pozwolić sobie na wyższe marże, co finalnie przekłada się na wyższy zysk.

Markę kancelarii, jak każdej innej firmy, można budować wykorzystując cały szereg narzędzi marketingowych. Autorki stoją na stanowisku, że dziś na wizerunek marek kancelarii wpływają nie tylko narzędzia i działania marketingowe, ale wszystkie elementy, które w jakikolwiek sposób wpływają na wizerunek firmy, takie jak polityka zatrudniania, kultura korporacyjna, ścieżki kariery i rozwoju, wysokość zarobków, wartości wyznawane przez firmę, portfolio klientów, pozycja w rankingach prawniczych, wsparcie różnorodności i rodzicielstwa, polityki CSR i ESG, i wiele innych, wartych z pewnością kompleksowej analizy w ramach szerszego badania i pogłębionych opracowań.

Z racji na ograniczenia ilościowe, w niniejszym artykule autorki analizują i starają się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób działające na polskim rynku kancelarie prawne wykorzystują serwis LinkedIn, a konkretnie profile firmowe do budowania wizerunku marki firmy.

Marka, wizerunek marki – definicje i charakterystyka

Pierwszy krokiem do analizy działań kancelarii w zakresie budowania marki na LinkedIn jest zdefiniowanie i opisanie pojęć, w zasadzie – przyjęcie pewnych umownych definicji, opartych na wspólnych u różnych autorów elementach, na potrzeby artykułu. Dlaczego? Ponieważ zdaniem autorek, w marketingu regularnie pojawiają się nowe trendy. W zasadzie każdego dnia pojawiają się nowe sposoby wykorzystywania znanych już narzędzi lub ich optymalizacji, czego przykładem jest chociażby uruchomienie i szerokie udostępnienie narzędzia ChatGPT w listopadzie 2022 r., które w ocenie autorek ma potencjał aby zrewolucjonizować działania oparte o marketing treści (content marketing) czy pozycjonowanie, biorąc pod uwagę szybkość generowania zupełnie niezłej jakości treści, choć nadal wymagającej weryfikacji.

To oznacza, że wszelkie badania i tworzone na ich podstawie opracowania czy artykuły są jedynie uchwyceniem pewnych zjawisk w danym momencie, a wnioski wyciągane na podstawie analizy danych zebranych jednak w przeszłości, nawet jeśli nie bardzo odległej, mogą się dość szybko dezaktualizować.

Same serwisy społecznościowe również nieustannie ewoluując, wprowadzając nowe funkcjonalności czy integracje z innymi platformami. Dzisiejszy LinkedIn, o którym piszemy w dalszej części artykułu, wygląda i działa inaczej niż ten uruchomiony w 2003 r., czyli 20 lat temu.

Czym jest dziś marka? Definicje marki można znaleźć w szeregu opracowań poświęconych marketingowi. Różni autorzy, stawiają akcenty na różne składowe marki, uwypuklając różne jej cechy charakterystyczne.

Mimo upływu lat, jednym z niekwestionowanych autorytetów w dziedzinie marketingu pozostaje profesor Philip Kotler, który posługuje się definicją wypracowaną przez American Marketing Association, zgodnie z którą marka to „(…) nazwa, termin, znak, symbol, wzór, lub kombinacja tych elementów, stworzona w celu rozpoznania towarów i usług sprzedawcy lub grupy sprzedawców, i odróżnienia ich od towarów i usług konkurencji[9].

Z pojęciem marki związane są takie elementy jak wizerunek marki, reputacja marki i tożsamość marki, których opisy i definicje możliwe są w powiązaniu z elementami psychologii społecznej i komunikacji społecznej, do których sięga na przykład Ewa Kieżel, definiuje wizerunek jako „(…) proces kształtowania odczuć i ocena (impresji), dotyczących danego obiektu, pojawiających się w określonym czasie i na określonym poziomie abstrakcji[10]. Jej zdaniem, wizerunek łączy się pewną subiektywną wiedzą jednostki, ponieważ jest on „(…) [obrazem rzeczywistości], o którego prawdziwości jesteśmy przekonani, analizując bieżące spostrzeżenia i łącząc je dotychczasową własną wiedzą[11].

Nieco szerszą definicję wizerunki marki, zgodnie z którą „(…) powstaje [on] w głowach konsumentów, (ale też dostawców, potencjalnych pracowników, analityków giełdowych i dziennikarzy ekonomicznych), w wyniku odbierania przez nich i przetwarzania licznych, związanych z nią sygnałów”, proponuje Jacek Kall[12], podkreślając znaczenie kontaktów z marką, subiektywnych opinii użytkowników i sprzedawców[13].

W tym kierunku idzie również P. Kotler, stwierdzając, że „(…) konsument wykształca w sobie określone przekonania na temat marek w taki sposób, że dana marka wyróżnia się pod względem określonej cechy. Zbiór przekonań na temat marki tworzy wizerunek marki[14]. Jak zwraca uwagę Ewa Kieżel, w działaniach komunikacyjnych wizerunek danego przedsiębiorstwa uzupełniają i współtworzą wizerunki oferowanych przez nie marek[15].

W swoim opracowaniu „Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów” Ewa Kieżel przywołuje także definicję reputacji przedsiębiorstwa, czyli „(…) ogólnej oceny przedsiębiorstwa, dokonywanej przez członków jego otoczenia w dłuższym czasie”, opartej na „(…) bezpośrednich doświadczeniach odbiorców, wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo w formach komunikacji i symbolach i/lub porównaniach z działaniami podejmowanymi przez konkurencję[16].

Z kolei tożsamość marki zdaniem J. Kalla, określa „(…) „czym” i „jaka” ona jest, poprzez zdefiniowanie jej misji, systemu wartości oraz identyfikatorów”[17]. Misja marki to dla J. Kalla zdefiniowanie unikalnej wartości, którą marka daje światu, i równolegle – strata, jaką odczuliby konsumenci, gdyby marka nagle zniknęła[18].

Dlaczego warto inwestować dziś w markę firmy, jej wizerunek i dobrą reputację? Jest to jedna z form budowania przewagi rynkowej, na – jak wskazano na początku niniejszego coraz bardziej konkurencyjnym rynku prawniczym. Jak wskazuje E. Kieżel „(…) zależnie od charakteru i zakresu informacji leżących u jego podstaw, wizerunek może stanowić kryterium bardziej lub mniej subiektywnego wyboru[19] a także „(…) w znacznym stopniu wpływa na ludzkie działania”[20]. Staje się narzędziem marketingowym, u którego „(…) podstaw leży chęć maksymalizacji zysku[21].

Marka w usługach profesjonalnych, marka w usługach prawniczych

Usługi prawne to usługi o charakterze profesjonalnym. Choć w literaturze nie ma jednolitej definicji usług profesjonalnych, utożsamia się je z usługami bazującymi na wiedzy, rozumianymi „(…) jako rodzaje działalności, które tworzone są przez wiedzę, a nie czystą informację oraz działalności związane z jej przekazywaniem[22].

K. Rogoziński (2000) podkreśla, że usługi profesjonalne wyróżniają:

 • „(…) wysokie kwalifikacje zawodowe specjalisty;
 • wiedza profesjonalisty w autonomicznej dyscyplinie naukowej;
 • występowanie ich nie tylko w obrębie tak zwanych usług dla biznesu;
 • bazowanie usługi na człowieku, gdzie istotną rolę, poza samą osobą profesjonalisty,
  odgrywa jego osobowość;
 • zaufanie usługobiorcy do usługodawcy”.[23]

Niematerialność będąca fundamentalną cechą usług sprawia, że zakup usługi oznacza dla nabywcy „zaledwie kupno obietnicy”[24] i niesie duży ładunek ryzyka. Im większym ryzkiem obarczony jest zakup produktu / usługi, tym większe znaczenie przypada marce[25], która zdaniem A. Świąteckiego[26], redukuje pięć rodzajów ryzyka zakupowego:

 • ryzyko finansowe – marka obiecuje być warta swojej ceny – konkretnej sumy, którą decyduje się wydać na nią kupujący;
 • ryzyko funkcjonalne – znana marka to sprawdzona, rzetelna marka;
 • ryzyko społeczne – korzystanie z danej marki jest akceptowane przez grupy odniesienia (w przypadku B2B – zarząd, osoby decyzyjne w firmie);
 • ryzyko psychologiczne – używanie danej marki pasuje do wewnętrznego wizerunku korzystającego;
 • ryzyko straty czasu – korzystanie z marki o dobrej reputacji ogranicza szukanie czasu na szukani zamienników.

Aby zmniejszyć niepewność zakupu, działania marketingowe muszą koncentrować się na dostarczaniu klientom dowodów jakości usług oraz wskazywać korzyści wynikające z zakupu. Podobnie jak w przypadku produktów, klienci oczekują usług coraz lepszych, coraz tańszych i coraz bardziej niezawodnych[27].

Zdaniem autorek, kancelarie o ugruntowanej pozycji rynkowej – na przykład patrząc na czołówki rankingów kancelarii prawniczych Rzeczpospolitej, czy międzynarodowe rankingi kancelarii prawnych – jak Chambers Europe czy Legal 500, jeśli chodzi o jakość doradztwa, jego zakres i stopień specjalizacji, są do siebie dość podobne. Klient powierzając kancelarii jakieś projekt może spodziewać się więc usługi na mniej więcej podobnym poziomie. Podobnie, patrząc z perspektywy kandydata – wśród kancelarii na tym samym poziomie pracuje się mniej więcej podobnie, jeśli chodzi o liczbę godzin pracy, dostępne zaplecze czy poziom wynagrodzenia, choć oczywiście kancelarie dokładają starań, aby pokazywać jak bardzo się od siebie czy na tle konkurencji wyróżniają, stawiając właśnie na budowanie marki firmy.

Dowodem na to jest choćby fakt istnienia na ryku rankingu marek prawniczych – Global Elite Law Firm Brand Index, wydawanego przez międzynarodową agencję ratingową Thompson Reuters. Jednym z kluczowych wniosków płynących z ostatniej edycji jest znaczenie silnej i jasno zdefiniowanej marki, jeśli chodzi o przyciąganie klientów i zdobywanie ich zaufania („(…) how important a strong and clearly defined brand is when it comes to attracting clients and gaining their trust”)[28]. Ranking obejmuje podmioty międzynarodowe, z których spora część ma jednak biura w Polsce i opiera się na 4 głównych autorskich wskaźnikach:

 • świadomość marki i przychylność wobec marki, które odnoszą się bezpośrednio do postrzegania marki przez klienta, określając które firmy prawnicze szybko przychodzą klientowi i wydają mu się najbardziej atrakcyjne, a co za tym idzie – mają największe szanse na otrzymanie zlecenia;
 • spory sądowe i transakcje w wielu jurysdykcjach, określające znaczenie jakie ma dla klientów zdolność kancelarii do świadczenia różnorodnych usług w wielu jurysdykcjach[29].

Dziś marki walczą między sobą nie tylko o klientów, ale także o partnerów biznesowych i najbardziej utalentowanych pracowników. Te, które są w stanie przyciągnąć i utrzymać osoby ze wskazanych grup, mają większą szansę na sukces rynkowy – np. utrzymanie wyższych cen (wyższy zysk)[30].

Media społecznościowe

Wydaje się, że stwierdzenia o wzroście popularności mediów społecznościowych nie trzeba ani bronić, ani udowadniać. Dziś każdy ma w kieszeni telefon komórkowy, w nim różne aplikacje, ułatwiające ciągłe bycie online.

Według danych z raportu DIGITAL 2022: GLOBAL OVERVIEW REPORT[31], liczba użytkowników Internetu to ponad 4,9 mld osób. Zebrane w raporcie dane pokazują, że ponad dwie trzecie populacji korzysta z telefonów komórkowych[32], a globalna liczba użytkowników mediów społecznościowych w styczniu 2022 r. wyniosła ponad 4,6 mld[33].

Według danych CEBOS z raportu „Korzystanie z Internetu w 2022 roku” w Polsce także systematycznie przybywa użytkowników Internetu[34]. Ponad połowa Polaków wskazała na posiadanie konta w jakimś serwisie społecznościowym (55%, tj. 72% użytkowników Internetu)[35].

Firmy szczegółowo analizują dziś dane z serwisów społecznościowych, ponieważ te stopniowo zmieniły i zmieniają swój charakter – z platform czy narzędzi do kontaktu ze znajomymi, w coraz większym stopniu stają się narzędziami do prowadzenia działań marketingowych[36], nakierowanych wprost na sprzedaż lub długofalowe budowanie wizerunku (jego celem ostatecznym również jest sprzedaż produktu lub usługi).

Media społecznościowe nadal postrzegane są jako wiarygodne źródło informacji. Nadal podkreślana jest rola dwustronnej komunikacji, która w przeciwieństwie do mediów tradycyjnych, bardziej statycznych, jest wyróżniającą je cechą. Odbiorcy mogą nie tylko wchodzić w interakcje z treściami zamieszczanymi przez siebie, ale także z treściami zamieszczanymi z profili firmowych, czy profili oficjalnych przedstawicieli firm.

W książce „Pochodzenie marek” A. i L. Ries twierdzą, że „Tradycyjny marketing to za mało”[37]. W przypadku kancelarii prawnych to stwierdzenie wydaje się jeszcze bardziej prawdziwe, biorąc też pod uwagę ograniczenia wynikające z kodeksów etyki radcowskiej i adwokackiej w przypadku klasycznie rozumianej reklamy. Pozostaje tzw. marketing treści, czyli marketing oparty na wysokiej jakości treściach o charakterze merytorycznym, edukacyjnym, dla których nie tylko Internet, ale przede wszystkim media społecznościowe są idealnym miejscem do publikacji.

Odpowiedzią na tą potrzebę jest LinkedIn, postrzegany jako serwis profesjonalny w szczególności w porównaniu do pozostałych mediów społecznościowych, na którym prawnicy dzielą się swoją wiedzą poprzez publikacje czy webinary, chwalą wygranymi procesami, zakończonymi transakcjami czy pozycjami w rankingach, dostarczając w ten sposób dowodów na swoją eksperckość. LinkedIn Jest więc doskonałym narzędziem do budowania wizerunku eksperta, marki kancelarii opartych o content marketing.

LinkedIn

Jak podaje sam serwis, pomysłodawcą platformy, która została uruchomiona w 5 maja 2003 r., jest Reid Hoffman[38]. Sam pomysł narodził się w 2002 r.[39] Aktualnie, serwis dostępny jest w ponad 200 krajach[40]. W 2016 r. LinkedIn został kupiony przez firmę Microsoft[41] za 26 mld dolarów[42]. W 2022 r. firma odnotowała roczny przychód na poziomie 14,5 mld dolarów[43], aktualnie posiada 36 biur na świecie, w których 20 tysięcy pracowników posługuje się 26 językami[44]. Z serwisu korzysta ponad 930 milionów osób w 200 krajach, z czego 242 miliony osób – przypadają na Europę, a ponad 5 milionów – na Polskę, co prezentuje poniższa mapa[45].

Dostęp do serwisu możliwy jest poprzez wersję desktopową, za pośrednictwem strony www.linkedin.com, jak również za pośrednictwem aplikacji mobilnej, dostępnej w wersji na telefony z systemem Android, jak i IOS. Serwis opiera się na profilach osób indywidualnych, a także na profilach firmowych i tzw. profilach marek, których założenie i prowadzenie jest co do zasady nieodpłatne. Dla założenia i prowadzenia profilu firmy lub instytucji konieczne jest posiadanie profilu indywidualnego.

Rysunek 1: Liczba użytkowników LinkedIn na świecie.

Źródło: https://news.linkedin.com/about-us#Statistics

Liczba użytkowników LinkedIn systematycznie rośnie, co prezentuje poniższa tabela[46].

Tabela 1: Liczba użytkowników LinkedIn na świecie w latach 2009-2023.

Liczba użytkowników LinkedIn na świecie w latach 2009-2023
Rok200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Liczba użytkowników w milionach5590145202277347414469528582643722810875900

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: https://www.demandsage.com/linkedin-statistics/.

Dane pokazują nawet, że co 3 sekundy dołącza do LinkedIn nowy użytkownik[47]. W 2022 r. konta założyło ponad 90 milionów osób[48], powstało także ponad pół miliona stron firmowych[49].

Sporą część użytkowników stanowią osoby decyzyjne (decision makers) – 65 milionów, a także tzw. liderzy opinii (opinion leaders) – 17 milionów[50]. 45% czytelników treści na LinkedIn zajmuje najwyższe stanowiska kierownicze[51].

93 proc. osób zajmujących się marketingiem B2B wykorzystuje LinkedIn do działań marketingowych o charakterze organicznym, a więc – nieodpłatnym[52]. 77 proc. osób zajmujących się marketingiem treści (content marketing) uważa, że LinkedIn dostarcza najwyższe wyniki organiczne[53].

Dane pokazują, że – podobnie jak inne media społecznościowe[54], LinkedIn odnotował spore wzrosty w związku z epidemią COVID-19[55]. Jak podaje serwis WirtualneMedia.pl, „O ponad 2 tysiące procent wzrosła w okresie luty-marzec aktywność użytkowników serwisu społecznościowego dla profesjonalistów LinkedIn, wyrażona w opublikowanych postach, komentarzach i reakcjach.[56] Serwis odnotował znaczny wzrost liczby publikacji (2196 proc. rdr.) i zaangażowania swoich użytkowników (2781 proc.)[57], co prezentuje poniższa grafika.

Rysunek 2: Liczba publikacji i zaangażowanie użytkowników LinkedIn

źródło: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/linkedin-zaangazowanie-uzytkownikow-w-czasie-epidemii-koronawirusa

LinkedIn z założenia jest serwisem dedykowanym aktywności biznesowej[58], określanym jako profesjonalny portal społecznościowy[59].

Początkowo, wykorzystywany był przez osoby, które aktywnie szukały nowej pracy lub rozważały taką możliwość w dłuższej perspektywie. Osoby te traktowały swój profil na LinkedIn jako wirtualne CV, starając się podać tak wiele informacji o sobie jak to możliwe. Podawane przez nie informacje, w tym min. informacja o posiadanym doświadczeniu zawodowym, zajmowanym stanowisku, miejscach pracy, poziomie i miejscach edukacji, kompetencjach i zainteresowaniach umożliwiają osobom zajmującym się rekrutacją bardzo precyzyjne selekcjonowanie kandydatów w toku procesu rekrutacji. Oczywiście, możliwości tak precyzyjnej segmentacji nie uszły uwadze osób zajmujących się pozyskiwaniem potencjalnych leadów sprzedażowych, czy szerzej – sprzedażą, a jeszcze szerzej – marketingiem. Firmy różnorodne usługi, w tym kancelarie oferujące usługi prawne, zaczęły coraz aktywniej eksplorować możliwości docierania z różnorodnym przekazem do ściśle określonych grup docelowych, pozyskiwania nowych kontaktów, a także budowania i podtrzymywania relacji z byłymi, aktualnymi i potencjalnymi klientami, współpracownikami, partnerami biznesowymi oraz konkurencją.

LinkedIn w Polsce

Według danych z raportu „LinkedIn w Polsce i na świecie w 2023 roku”, 1 stycznia 2023 r. liczba kont w Polsce wynosiła 5,5 miliona[60], co oznacza wzrost o 0,86 miliona w stosunku do 1 stycznia 2022 r.[61]

Dane z narzędzia Google Trends pokazują systematyczny wzrost zainteresowania serwisem LinkedIn wśród Polaków korzystających z Internetu, co pokazuje poniższa grafika.

Rysunek 3: Serwis LinkedIn w Google Trends w Polsce.

Źródło: Google Trends (dostęp 29.052023 r.).

Polacy korzystają z LinkedIn zarówno w wersji desktopowej, logując się do serwisu przez przeglądarkę internetową, jak również z aplikacji mobilnej, co prezentuje poniższa tabela.

Tabela 2: Liczba użytkowników LinkedIn w Polsce w podziale na wykorzystywane urządzenia dostępowe.

MiesiacWskaźnikLinkedin
(www + app)
Aplikacja LinkedinLinkedin.com
styczeń 2022Real users6 322 6983 835 6743 439 908
luty 22Real users6 022 5123 612 4383 237 894
marzec 22Real users6 585 3004 115 6103 363 282
kwiecień 2022Real users5 837 8323 156 5703 430 188
maj 22Real users6 225 8223 614 0583 574 206
czerwiec 2021Real users5 404 4822 623 9143 347 568
lipiec 22Real users5 283 6302 536 9203 260 088
sierpień 2022Real users5 485 3202 449 2783 465 180
wrzesień 2022Real users5 476 2482 310 2823 570 318
październik 2022Real users5 608 1162 225 8803 797 604
listopad 22Real users5 675 6702 248 2363 854 466
grudzień 2022Real users4 870 3681 898 8023 271 590
ś́rednia RU 2022Real users5 733 1662 885 6393 467 691

Źródło: LinkedIn w Polsce i na świecie w 2023 roku, str. 33[62].

83% polskich użytkowników LinkedIn, a więc 4,5 mln osób, to osoby w wieku poniżej 34 lat, jest to najbardziej licznie reprezentowana grupa wiekowa w serwisie[63]. Osoby z przedziału wiekowego 18-24 lat to 26% użytkowników, a osoby 35+ – 17%[64].

Na LinkedIn w różnym stopniu reprezentowani są przedstawiciele różnych branż. Dominują osoby z sektora usług specjalistycznych i sektora produkcyjnego – łącznie ponad 800 tysięcy osób. Kolejne branże reprezentowane są zdecydowanie mniej licznie – następna w kolejności pod względem liczebności branża technologie, media i telekomunikacja reprezentowana jest na poziomie zaledwie 490 tysięcy. Z punktu widzenia prowadzenia działań marketingowych istotne jest więc, aby zweryfikować czy LinkedIn będzie dobrym kanałem dotarcia do wybranej grupy docelowej – czy jej przedstawiciele mają konta w tym serwisie.

Jednocześnie trzeba mieć świadomość, że nawet jak dana branża jest relatywie szeroko reprezentowana na LinkedIn to część osób nie będzie miała tam konta.

Wykres 1: Użytkownicy LinkedIn w Polsce a przynależność do branży.

Źródło: LinkedIn w Polsce i na świecie w 2023 roku, str. 50[65].

Wykres 2: Użytkownicy LinkedIn w Polsce a pełniona funkcja.

Źródło: LinkedIn w Polsce i na świecie w 2023 roku, str. 56[66].

Dane pokazują, że około 20% użytkowników serwisu to osoby decyzyjne, zajmujące takie stanowiska jak – dyrektor, wiceprezes, członek kadry zarządzającej, partner zarządzający albo właściciel[67], co przedstawia poniższy wykres[68].

Wykres 3: Użytkownicy LinkedIn w Polsce a poziom w hierarchii

Źródło: LinkedIn w Polsce i na świecie w 2023 roku, str. 59[69].

LinkedIn – profil firmowy

Poza tworzeniem profili indywidualnych, LinkedIn umożliwia także tworzenie stron firmowych, stron poszczególnych marek[70] (powiązanych z istniejącą już stroną firmową), a także instytucji edukacyjnych, wykorzystywanych przez szkoły lub uczelnie wyższe.

W 2023 r. na LinkedIn zarejestrowanych było ponad 58,4 mln firm[71][72]. W samym 2022 r. założono ponad 0,5 miliona stron firmowych[73]. Najwięcej profili firmowych zarejestrowanych jest w Europie – ponad 27 milionów.

Wykres 4: Liczba stron firmowych na poszczególnych kontynentach.

Źródło: LinkedIn w Polsce i na świecie w 2023 roku, str. 72[74].

Jeśli chodzi o rozkład na poszczególne kraje, w ramach Europy zdecydowanie dominuje Francja, tuż za nią jest Wielka Brytania. Polska plasuje się na miejscu 11.

Wykres 5: Liczba stron Firmowych na LinkedIn w Europie.

Źródło: LinkedIn w Polsce i na świecie w 2023 roku, str. 73[75].

Jak podaje w swoim opracowaniu A. Gamoń, w styczniu 2023 r. w serwisie LinkedIn w Polsce istniało 220 tysięcy stron firmowych[76].

Jeśli chodzi o aktywność użytkowników LinkedIn w Polsce, w grudniu 2022 r. 2,7 % opublikowało treści[77].

Budowa i elementy strony firmowej na LinkedIn

Założenie strony firmowej w serwisie jest dość proste i nieodpłatne – system posiada kreator, który prowadzi przez ten proces krok po kroku[78].

Podobnie jak profil indywidualny, profil firmowy przewiduje miejsce na podanie szeregu informacji. W warstwie wizualnej w profilu jest miejsce na logo (w przypadku profilu indywidualnego byłoby to zdjęcie osoby), a także tzw. zdjęcie tła (cover photo), na którym można umieścić grafikę, hasło, albo zapowiedź nadchodzącego wydarzenia (konferencja lub webinarium), a także treści okolicznościowe, jak życzenia noworoczne (to oczywiście przy założeniu, że zdjęcie tła raz na jakiś czas aktualizujemy).

Dostępny w formie suwaka wskaźnik uzupełnienia profilu, pomaga skrupulatnie wypełnić wszystkie niezbędne pola, w tym przede wszystkim:

 • nazwa firmy, na podstawie której zostanie otworzony link url do profilu firmowego; limit dla tego pola to 100 znaków ze spacjami;
 • slogan, czyli nagłówek, w który powinny znaleźć się słowa lub frazy kluczowe, wskazujące na specjalizację firmy, jej produkty, usługi i zakres działania; limit dla tego pola wynosi 120 znaków ze spacjami;
 • tzw. przycisk – treść do wybrania z listy rozwijanej, mamy do dyspozycji: Skontaktuj się z nami, dołącz, Odwiedź witrynę, Więcej informacji i Zarejestruj się, oraz pole do podanie adresu URL – w praktyce w przypadku strony firmowej to najczęściej link do strony internetowej lub bloga firmy;
 • informacje ogólne to pole na informacje o firmie – czym jest, czym się zajmuje, czy posiada jakieś specjalizacje, wyróżnienia lub nagrody; w tej sekcji dostępne są również pola do podania danych o charakterze statystycznym, jak branża (również wybierana z listy rozwijanej), wielkość i rodzaj firmy (forma własności/typ spółki), numer telefonu oraz rok założenia, a także sekcja pozwalająca na wskazanie 20 umiejętności (można korzystać z podpowiedzi oferowanych przez system, można wpisywać je samodzielnie);
 • moduł miejsce pracy pozwala na wskazanie czy praca odbywa się w formule zdalnej, stacjonarnej czy też hybrydowo, jaka jest polityka firmy w zakresie zatrudnienia, jakie są typowe godziny pracy, benefity i świadczenia pozapłacowe;
 • moduł zobowiązania w zakresie rozwoju pracowników, dbaniu o ich dobrostan, wpływu na życie społeczne, różnorodności i dbania o zrównoważony rozwój; w każdej z tych sekcji można opisać wewnętrzne i zewnętrzne programy, w które zaangażowana jest firma, a także dodać dodatkowe linki do pełnych wersji informacji poza LinkedIn;
 • lokalizacja, w której wskazujemy adres siedziby głównej i ewentualnych oddziałów;
 • formularz generowania potencjalnych klientów, umożliwiający zainteresowanym szybki kontakt z właściwymi osobami w firmie w zakresie oferty na produkty / usługi;
 • lista hashtagów (do 3), istotnych z punktu widzenia firmy;
 • lista polecanych grup;
 • zarządzanie językami, dzięki któremu można dodać opis głównych informacji w innym języku[79].

Z punktu widzenia budowania marki – czy to marki osobistej prawnika, czy to marki kancelarii – podstawowe znaczenie ma stopień i sposób uzupełnienia profilu – odpowiednio – indywidualnego i firmowego.

Oprócz tego, że kompletnie uzupełnione profile są wyżej oceniane przez algorytm LinkedIn, nie można zapominać, że zgodnie z regułami marketingu sam sposób prezentowania informacji wpływa na późniejszy stosunek konsumentów do danej marki, a także – na późniejsze decyzje zakupowe[80]. Według informacji podanych na oficjalnych stronach pomocy LinkedIn, „Strony z pełnymi informacjami, takimi jak logo, opis i adres URL witryny, są łatwiejsze do znalezienia i potencjalnie uzyskują o 30% więcej wyświetleń tygodniowo[81]. Ponadto warto zauważyć, że treści z serwisu LinkedIn pozycjonują się w wyszukiwarce Google.

Samo utworzenie strony firmowej to jednak za mało, aby miała ona duży zasięg. Konieczne jest:

 • aktywne pozyskiwanie obserwujących (followers), na przykład poprzez zapraszanie do obserwowania strony[82] – na miesięcznie przyznanych 250 kredytów;
 • regularne publikowanie dobrej jakości treści merytorycznych, interesujących dla grupy docelowej obserwującej profil;
 • liczba i jakość dyskusji i komentarzy, zamieszanych pod postami publikowanymi na stronie firmowej;

a także

 • liczba osób wskazujących firmę, jako swoje miejsce pracy (zarówno aktualne, jak i byłe);
 • stopień dopasowania wyszukiwanych terminów do słów w nazwie organizacji[83].

Zapraszać kontakty do obserwowania strony można jedynie z profilu indywidualnego, będąc jednocześnie administratorem strony. W miesiącu można standardowo zaprosić do obserwowania strony 250 osób, przy czym:

 • po akceptacji zaproszenia, odzyskujemy 1 kredyt na zapraszanie kolejnych osób;
 • nowe kredyty, w liczbie 250 są przyznawane co miesiąc.

W imieniu strony firmowej można podejmować w zasadzie takie same aktywności na LinkedIn, jak z profilu indywidualnego, poza samym korzystaniem z głównej wyszukiwarki i wyświetlaniem profili, co domyślnie zawsze dzieje się w imieniu i z poziomu profilu indywidualnego. Z profilu i w imieniu profilu firmowego można więc:

 • publikować różnorodne formaty treści – posty tekstowe, posty zawierające grafiki, wideo, załączniki w formie PDF, artykuły;
 • publikować cykliczny biuletyn – wiele kancelarii to praktykuje w formie newslettera;
 • organizować i prowadzić wydarzenia, zarówno w formacie LinkedIn Live (w zasadzie ogólnodostępne dla wszystkich użytkowników LinkedIn), a także realizowane za pośrednictwem platform zewnętrznych jak Zoom czy ClikcMeeting (wówczas przez LinkedIn prowadzona jest jedynie promocja wydarzenia, zaś rejestracja i samo prowadzenie realizowane jest przez platformę zewnętrzną).

Strony firmowe kancelarii na LinkedIn – badanie

Badaniem objęte zostały kancelarie adwokackie i kancelarie radcowskie biorące udział w XX Rankingu Kancelarii Prawniczych w 2022 r. Badanie przeprowadzone zostało w okresie 20 kwietnia do 20 maja 2023 roku metodą eksploracji, a jego celem było rozpoznanie i opisanie zakresu wykorzystania stron firmowych na LinkedIn przez kancelarie prawne. Autorki przeanalizowały 3 główne elementy, wskazywane przez LinkedIn jako czynniki mające wpływ na zasięgi postów, a co za tym idzie – siłę profili firmowych kancelarii:

 • liczbę obserwujących oraz dynamikę ich wzrostu;
 • liczbę publikacji;
 • liczbę reakcji, komentarzy i udostępnień.

Badana populacja kancelarii wynosi 321 firm, z tego 260 podmiotów posiada profil firmowy czy stronę marki na LinkedIn prowadzoną przez polski podmiot (dotyczy kancelarii międzynarodowych, posiadających biuro/biura w Polsce, prowadzących własną stronę marki).

W tej liczbie 31 podmiotów miało poniżej 50 obserwujących profil firmowy i najczęściej w okresie ostatnich 365 dni nie opublikowano żadnego posta dlatego podmioty te zostały wykluczone z dalszej analizy. Z badania wykluczono również podmioty, które są częścią międzynarodowych kancelarii i w przypadku których jest jeden wspólny globalny profil firmowy na LinkedIn, najczęściej prowadzony w języku angielskim (nawet jeśli sporadycznie pojawiają się na nim treści w innych językach, w tym w j. polskim). Ostatecznie analizie poddano 223 kancelarii. Analizie poddano jedynie ogólnodostępne dane z serwisu LinkedIn. Badanie nie obejmuje zasięgów jak i wyników treści sponsorowanych, ponieważ dane te dostępne są jedynie dla administratorów konkretnych stron firmowych.

W badanej populacji 81,0 % kancelarii posiada profil firmowy na LinkedIn z tego 69,5% aktywnie wykorzystuje serwis.

Wydaje się jednak, że wyników nie można w sposób bezpośredni odnieść do populacji generalnej kancelarii w Polsce, na pewno podmioty biorące udział w rankingu są statystycznie znacznie większymi podmiotami niż cały rynek usług prawniczych i tym samy też aktywniej podejmujące działania marketingowe.

Tabela 3: Kancelarie według największej liczby osób obserwujących profil firmowy.

l.p.NazwaSiedzibaObserwujący łącznieNowi obserwujący (365 dni)
1Domański Zakrzewski PalinkaWarszawa140222091
2Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Kancelaria Radców Prawnych i AdwokatówWarszawa124771952
3PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień | LittlerWarszawa121764201
4Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy – spółka komandytowaWarszawa10216b.d.
5Baker McKenzieWarszawa85081620
6Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i WspólnicyWarszawa83836134
7Crido Legal J. Ziółek i WspólnicyWarszawa79031659
8Gessel, Koziorowski Kancelaria Radców Prawnych i AdwokatówWarszawa7475790
9WKB Wierciński, Kwieciński, BaehrWarszawa73511128
10CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm – spółka komandytowaWarszawa7218b.d.
11Kochański & PartnersWarszawa68331567
12Traple Konarski Podrecki i WspólnicyKraków63611903
13SSW Pragmatic SolutionsWarszawa61831478
14Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i WspólnicyWarszawa5973b.d.
15Miller, Canfield, W. Babicki, A. Chełchowski i WspólnicyWarszawa5581724
16Rymarz, Zdort, Gasiński, Her, Iwaniszyn, Uziębło i Wspólnicy obecnie Rymarz, Zdort, Maruta, Wachta, Gasiński, Her i WspólnicyWarszawa54842557
17DLA Piper Giziński KyciaWarszawa5219b.d.
18Greenberg Traurig Nowakowska-Zimoch WysokińskiWarszawa51151398
19Allen & Overy, A. PędzichWarszawa4957b.d.
20RaczkowskiWarszawa4291813
21A. Sobczyk i WspółpracownicyKraków421459
22Linklaters C. Wiśniewski i WspólnicyWarszawa4206966
23Olesiński i WspólnicyWrocław40171114
24Rödl Kancelaria prawna sp. k. (grupa Rödl & Partner)Warszawa3884827
25Graś i WspólnicyWarszawa37992494
26Eversheds Sutherland Łachowska-BrolWarszawa3717506
27QueritiusWarszawa34811161
28DWF Poland JamkaWarszawa3387873
29LSW Leśnodorski, Ślusarek i WspólnicyWarszawa3387449
30SMM Legal Maciak Mataczyński Czech Sp. k.Warszawa3341624
31KPMG D.DobkowskiWarszawa3233960
32Peterka & Partners Kancelaria PrawniczaWarszawa32011436
33Sadkowski i WspólnicyWarszawa31821019
34Artur Rycak – Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HRWarszawa3133540
35RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i AdwokaciWarszawa2812732
36T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski (”SPCG”)Kraków2750485
37Zimmerman, Sierakowski i Partnerzy. Kancelaria Radców Prawnych i AdwokatówWarszawa2713498
38JDP Drapała & PartnersWarszawa2616692
39Bird & Bird Szepietowski i WspólnicyWarszawa2609b.d.
40act Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Partnerzy. Adwokaci, Radcowie Prawni i Doradcy PodatkowiWarszawa2568422
41Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i WspólnicyWrocław2472462
42Tomczykowski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp.k. – działająca w ramach grupy jako KANCELARIA OŻÓG TOMCZYKOWSKIWarszawa2410364
43Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie PrawniWarszawa2379584
44FILIPIAK BABICZ LegalPoznań2352520
45Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria PrawnaWarszawa2174465
46DSK Depa Szmit Kuźmiak JackowskiPoznań2146554
47KWKR Konieczny Wierzbicki i PartnerzyKraków1844574
48B2RLaw Jankowski, Stroiński, Zięba i PartnerzyWarszawa1807344
49NGL WiaterWarszawa1806310
50Baran, Książek, Bigaj Kancelaria PrawnaKraków1713313
51RK Legal (Rączkowski, Kwieciński Adwokaci)Warszawa1695419
52Affre i WspólnicyWarszawa1667353
53Adwokaci i Radcowie Prawni Żyglicka i WspólnicyKatowice1664875
54Kancelaria Prawo Gospodarka Zdrowie Banaszewska ModroŁódź1636682
55Tatara i WspólnicyKraków1612238
56Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców PrawnychWarszawa1604204
57Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. p.Kraków1590246
58Czupajło & Ciskowski Kancelaria AdwokackaWarszawa1552818
59Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców PrawnychŁódź1464271
60Mariański Group Kancelaria Prawno – PodatkowaŁódź1400373
61Argon Legal Adam Miłosz i Sławomir LisieckiWarszawa1390393
62M. Romanowski i WspólnicyWarszawa1339324
63BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka NilssonWarszawa1325314
64Osborne Clarke Olkiewicz Świerzewski i Wspólnicy (d. MDDP Olkiewicz i Wspólnicy)Warszawa1319988
65Penteris, Tokaj i Partnerzy Adwokaci i Radcowie PrawniWarszawa1314226
66Raczyński Skalski & Partners Radcowie Prawni AdwokaciWarszawa1306674
67Wojewódka i WspólnicyWarszawa1296191
68Andersen w PolsceWarszawa1292371
69Kancelaria Prawna Piszcz i WspólnicyPoznań1242123
70von Zanthier & Dachowski Kancelaria PrawniczaPoznań1233289
71Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria PrawnaWarszawa1208342
72Compliance Partners SzpytkaWarszawa1187108
73Łaszczuk i WspólnicyWarszawa1172342
74Brysiewicz Bokina Sakławski i WspólnicyWarszawa1163233
75Fairfield Flak Luty i Wspólnicy Kancelaria PrawniczaWarszawa1120475
76Leśniewski Borkiewicz & PartnersWrocław1090450
77Sowisło Topolewski Kancelaria Radców PrawnychPoznań1073343
78Sobczyńscy i Partnerzy Adwokaci i Radcowie PrawniPoznań1066270
79PragmatIQ Kancelaria Prawna SzymkowiakPoznań1053215
80Kancelaria Radcy Prawnego Beata StrzyżowskaPoznań970781
81Kancelaria Adwokacka Henclewski & WyjatekPoznań967150
82Czyżewscy Kancelaria AdwokackaWarszawa961240
83RESIST Rezanko Sitek – spółka partnerskaWarszawa939267
84Lawspective Litwiński Valirakis Radcowie PrawniWarszawa878846
85PATPOL Legal Piróg i WspólnicyWarszawa874413
86Kobylańska Lewoszewski MednisWarszawa865121
87Hasik, Rheims i PartnerzyWarszawa853237
88Szymańczyk Roman Deresz Kancelaria AdwokackaWarszawa822228
89Chabasiewicz Kowalska i WspólnicyKraków821219
90Matczuk Wieczorek i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców PrawnychWarszawa809157
91Kancelaria Prawna Jarzyński & WspólnicyPoznań806488
92Biznes na PlusGdynia804376
93Hoogells OleksiewiczWarszawa798201
94Drzewiecki, Tomaszek i WspólnicyWarszawa797129
95GKR Legal Gołębiowska Krawczyk Roszkowski i PartnerzyWarszawa760415
96PwC Legal ŻelaźnickiWarszawa748210
97HWW Hewelt Wojnowski i WspólnicyWarszawa733406
98FinTaxLegal Długosz Stolarski Radcowie PrawniKraków727217
99Ślązak, Zapiór i PartnerzyKatowice724188
100Axelo Ostrowski Domagalski i WspólnicyRzeszów721163
101MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i PartnerzyWarszawa710136
102Kondrat i Partnerzy Mariusz KondratWarszawa704140
103Fortak & Karasiński Radcowie PrawniŁódź703151
104DeBenedetti Majewski SzcześniakWarszawa695131
105BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy – spółka komandytowaWarszawa683183
106KBZ Żuradzki Barczyk & Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni – spółka komandytowaKatowice66340
107Radzikowski, Szubielska i WspólnicyWarszawa656164
108Kancelaria Prawna Wiewiórski LegalWrocław62695
109Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i PartnerzyBiałystok625208
110Gryn Sielicka i WspólnicyWarszawa624586
111Kondracki Celej AdwokaciWarszawa617123
112Kancelaria Radców Prawnych Oleś, Rysz, SarkowiczKraków615162
113Jagodziński Skrzypek Radcowie PrawniWrocław574298
114Food & Pharma Legal Wawrzyniak ZalewskaWarszawa573231
115Czublun Trębicki Kancelaria Radców PrawnychWarszawa541515
116Wojarska Aleksiejuk & WspólnicyOlsztyn517202
117Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie PrawniSzczecin51272
118Kancelaria Ostrowski i WspólnicyToruń510198
119GSW Legal Grabarek, Szalc i WspólnicyWarszawa50328
120GJW Gramza i Wspólnicy Kancelaria Radców PrawnychPoznań50227
121Cieciórski Wacławik Kosiński Spółka Partnerska Radców PrawnychToruń499362
122Michalak Kosicka-Polak i WspólnicyWarszawa497184
123DLP Duch, Lisicki & PartnersWarszawa475438
124Groele Adwokaci i Radcowie PrawniKraków46595
125Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie PrawniWarszawa457190
126Ożóg sp. z o.o. Pytlak Deja Kancelaria PrawnaWarszawa453383
127Chmielniak Adwokaci Spółka Partnerska Adwokatów i Radców PrawnychKatowice451119
128Iuridica Kancelaria PrawnaKraków444188
129Merski Radcy Prawni i AdwokaciPoznań43593
130TL Hub Leśkiewicz Jarosiński BłaszykPoznań42792
131WW Legal Wądołowski i WspólnicyWarszawa42477
132Kancelaria Modzelewska & PaśnikWarszawa42263
133KTW.Legal Medaj Sobota Drząszcz Magaczewski Radcowie PrawniKatowice414208
134Sendero Kania, Lubaszka, Michalski i WspólnicyWrocław413123
135Wołoszański i WspólnicyWarszawa409118
136Pietrzak Sidor & WspólnicyWarszawa40365
137Ungier Gliniewicz i WspólnicyWarszawa39818
138Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Głuchowski Siemiątkowski Zwara i PartnerzySopot397204
139Ryszard Skubisz Kancelaria Prawno-PatentowaLublin38586
140GNZ LEGAL Gorzelnik Nentwig ZiębińskiWarszawa38099
141Mamiński & PartnersWarszawa37752
142Budzowska Fiutowski i PartnerzyKraków37166
143Piotr Kamiński Robert Kamiński Kancelaria Radców PrawnychRzeszów35769
144Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i WspólnicyPoznań34877
145Dubois i Wspólnicy Kancelaria Adwokacko-RadcowskaWarszawa338112
146Kancelaria Radcy Prawnego Rafał KolanoKatowice336215
147WP Law Kancelaria Prawna Woźniccy & PartnersWarszawa330134
148Pawełczyk i Wspólnicy Radcowie prawni i AdwokaciKatowice328121
149Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców PrawnychKraków32597
150Dubiński Jeleński Masiarz i WspólnicyWarszawa31348
151Kancelaria Radców Prawnych Mirosławski, Galos, MozesSosnowiec310164
152MGS LAW Kancelaria Radców Prawnych Mądry, Sznycer, Sambożuk i PartnerzyGdańsk30675
153PATH Law Hatylak Kielian i WspólnicyWarszawa30473
154Babiaczyk Skrocki i WspólnicyPoznań30348
155Podsiadły-Gęsikowska, PowierżaWarszawa30342
156Sobota Jachira Kancelaria PrawnaWrocław298166
157Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie PrawniWarszawa286156
158Cieślak Klimkowski Radcowie PrawniŁódź285178
159Skotarczak Dąbrowski Olech i Partnerzy Spółka Partnerska Radców Prawnych i AdwokatówSzczecin278132
160SKJB Szybkowski Kuźma Jeleń Brzoza – OstrowskaWarszawa277104
161Dudkowiak Kopeć & PutyraZielona Góra26877
162ROA RasiewiczWarszawa26237
163Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i WspólnicyPoznań25592
164Krynicki, Dajczer, Kamiński, Heromiński Spółka Partnerska Radców PrawnychWarszawa24652
165Duraj & Reck i Partnerzy Kancelaria AdwokackaKatowice24587
166Jaśkowiak Nadra AdwokaciPoznań24148
167Porwisz i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie PrawniKraków23881
168DPPA Legal Grzonek Świdnicki Adwokaci i Radcowie PrawniWarszawa23785
169Forystek i Partnerzy Adwokaci i Radcowie PrawniKraków22970
170Doktór Jerszyński Pietras Adwokaci i Radcowie PrawniWarszawa22658
171 Kramer i WspólnicySroka-Maleta Kancelaria Radców PrawnychKraków22621
172Kancelaria Adwokacka Kramer i WspólnicyWarszawa22621
173Tomasik Jaworski Kancelaria Adwokata i Radcy PrawnegoWarszawa22157
174Russell Bedford Dmowski i Wspólnicy Kancelaria AdwokackaWarszawa21690
175Makuliński Moczydłowski Rostafiński Włodawiec Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów ProkurentWarszawa215147
176Silesia Partners, Pakuła, Federowicz, Radcy PrawniKatowice20572
177Czyżyk Mickiewicz i WspólnicySzczecin20381
178Marszałek i Partnerzy – AdwokaciWarszawa20068
179Kancelaria Prawna ANSWER Wojciechowski i PartnerzyPoznań19154
180GFKK Grzybczyk Kamiński Gawlik Radcy PrawniKatowice18752
181Kolegial Kancelaria PrawnaPoznań18125
182MSN Legal Mazepus Szychowski Niedziałek Adwokaci Radcowie PrawniŁódź175142
183Kancelaria Prawna Tomasz SiedleckiWarszawa17445
184Gałczyński Osowiecki BanasikWarszawa16679
185Mikulski i Wspólnicy Radcowie Prawni i AdwokaciKraków16014
186OWIW Legal Ostrowski Wołyniec i WspólnicyWarszawa16025
187Masiota i WspólnicyPoznań15931
188JKM i Partnerzy Król-Mura Skrypko Stajer MuraKatowice15848
189Kurpiejewski Budzewski i Wspólnicy spółka partnerska adwokatówWarszawa15629
190Młynarczyk, Laburda, Augustyniak Kancelaria Radców PrawnychZabrze15110
191Kancelaria Radców Prawnych Tomasz CzapczyńskiWrocław14286
192Jedliński, Bierecki i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i AdwokatówGdynia137127
193Kancelaria Radcy Prawnego Mateusza JasińskiegoGdańsk13342
194Wątrobiński NartowskiKielce13285
195ŚWIECKI Kancelaria Adwokacka Adam ŚwieckiŁódź12948
196Solivan B. Miszkurka, J. Chabocka, Adwokaci i Radcy PrawniWarszawa1197
197Grabalski, Kempiński i WspólnicyWarszawa11841
198Turcza Kancelaria Radców PrawnychPoznań11528
199Kaczor, Klimczyk, Pucher, Wypiór – AdwokaciKraków11421
200Rojkowicz Skoblenko i Partnerzy Kancelaria Radców PrawnychKraków11340
201Siekierzyński KochlewskiWarszawa10757
202Kancelaria RąpałaWarszawa9133
203Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie PrawniGdańsk8848
204JWMS Jakubowski Wiese Mazgaj Staszek Radcowie PrawniKraków8837
205Gorazda, Świstuń, Wątroba i Partnerzy Adwokaci i Radcowie PrawniKraków8617
206Bogdan Chudoba AdwokaciKraków8592
207Kancelaria Prawna Goldwin Wesołowski i WspólnicyBydgoszcz7923
208Sokołowski Zdrojewski Ścibisz Radcy PrawniPoznań7611
209Viroux & Partners Kancelaria Adwokacka Elżbieta Viroux-BenmansourWarszawa7327
210Kwiecień, Masłowski, Płachecki, Pajor, Babski. Adwokaci, Radcy PrawniŁódź7070
211Kancelaria Radców Prawnych Licht & PrzeworskaSzczecin6729
212Madejczyk Kancelaria PrawnaŁódź6524
213Kancelaria Prawna Budnik, Posnow i PartnerzyWrocław6538
214Połomski & Kłobuchowski RadcowskaPoznań6211
215Majda Strzyżewska Kancelaria AdwokackaPoznań6117
216Misiewicz Mosek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych i AdwokatówGdańsk6012
217Mateusz Janowski Kancelaria AdwokackaWarszawa5837
218Kancelaria Radców Prawnych Primo Lege Ossowski Kulesza KuniewskiŁódź5815
219STSW Stoiński Świerczyński Zimnicka Adwokaci i Radcowie PrawniKraków579
220Komarnicka Korpalski Kancelaria PrawnaPoznań5513
221Klepacz Wąsik i WspólnicyŁódź5422
222Puwalscy & Partners Kancelaria Radców PrawnychKraków5423
223Minkiewicz Urzędowski Sobolewski Torba i Partnerzy Radcowie PrawniToruń5022

Źródło: opracowanie własne na podstawie autorskiego badania w okresie od 20.042023 – 20.05.2023.

Średnia liczba obserwujących profil firmowy w badanej grupie kancelarii prawnych wynosi 1487 osoby. Czy to dużo czy mało?

Według danych za styczeń 2023 r.[84] w Polsce 70,52% profili firmowych ma od 1-50 obserwujących, 8,34% od 51 do 100 obserwujących, 17,44% od 101 do 1000 obserwujących, 3,03% od 1001do 5000 obserwujących i jedynie 0,66% powyżej 5000 obserwujących. Można więc postawić tezę, że grupa badanych podmiotów wykazuje się większą niż przeciętna aktywnością w aktywnym pozyskiwaniu obserwujących profile firmowe. Niemniej nadal jednak jest duża przestrzeń dla podmiotów, które chcą zaistnieć w tym serwisie, zbudować swoją ekspercką markę na polskim rynku prawniczym, gdyż uzyskanie poziomu około 1500 obserwujących jest czasochłonne ale nie nieosiągalne, wymaga systematycznej aktywności.

Co do zasady, im większa liczba obserwujących profil firmowy tym większy zasięg publikowanych postów, choć liczba obserwujących nie jest jedynym wskaźnikiem branym pod uwagę przez algorytm LinkedIn przy wyświetlaniu treści.

Znaczenie ma również spójność publikowanych treści z zainteresowaniami jej odbiorców, dlatego to kogo zapraszamy do obserwowania profilu firmowego powinno być przemyślaną strategią. Jak wspomniano już wcześniej, LinkedIn jak żadne inne medium społecznościowe pozwala bardzo precyzyjnie targetować konkretne grupy odbiorców. Tworząc konto indywidualne w tym serwisie każdy użytkownik podaje bardzo szczegółowe dane dotyczące wykształcenia, ścieżki zawodowej, firmy i stanowiska na, którym pracujemy, kompetencji i umiejętności, posiadanych uprawnień itp. Dzięki tak szczegółowym danym możliwe jest bardzo precyzyjne i celowane dotarcie do konkretnych osób, pracujących na konkretnych stanowiskach. Dla przykładu, prawnicy specjalizujący się w doradztwie podatkowym mogą zapraszać do kontaktu, a docelowo do obserwowania profilu firmowego osoby odpowiedzialnych np. za kwestie finansowe, podatkowe, natomiast prawnicy wspierający klientów w obszarze prawa pracy z łatwością dotrą do dyrektorów personalnych czy HR managerów.

Rozbudowywanie liczby obserwujących profil firmowy jest też elementem budowania marki kancelarii, jej wiarygodności i autorytetu w oczach byłych, aktualnych i potencjalnych klientów, współpracowników i partnerów biznesowych, a także konkurencji. To ostatnie ważne jest z punktu widzenia rekrutacji, gdy zależy nam na pozyskaniu prawnika lub całego zespołu z innej kancelarii, ale także rozwoju kancelarii jako firmy, zwłaszcza jeśli szukamy partnerów biznesowych w kontekście połączenia sił i stworzenia nowego podmiotu.

Średni roczny wzrost liczby obserwujący profil firmowy wśród badanych podmiotów wynosi 269 osób. Biorąc pod uwagę mechanizm pozyskiwania nowych obserwujących w oparciu o comiesięczne kredyty na zaproszenia, uzyskiwane przez kancelarie wyższe wyniki wskazują na aktywne wykorzystanie funkcji reklamowych platformy, dzięki którym można dotrzeć do szerszej publiczności i w ten sposób pozyskać nowych obserwujących Osiągane wyniki mogą wskazywać również na wykorzystywanie narzędzi i aplikacji, które pomagają w automatyzacji procesu pozyskiwania obserwujących. Co istotne, wykorzystywanie automatyzacji jest sprzeczne z regulaminem serwisu, i w razie wykrycia i potwierdzenia grozi zablokowaniem dostępu do konta, jego zawieszeniem, a w skrajnej sytuacji – nawet usunięciem.

Podkreślić należy, że pozyskanie dużej liczby obserwujących na LinkedIn nie powinno być celem samym w sobie. Istotniejszym elementem aktywności z perspektywy algorytmu jest regularne publikowanie wartościowych dla odbiorców treści, interakcja i autentyczna relacja z osobami i podmiotami obserwującymi profil firmowy (od niedawna jest także obserwowanie profili firmowych z poziomu stron firmowych). Warto pamiętać o dwóch czynnikach wpływających na skuteczność komunikacji, na które wskazuje P. Kotler, mianowicie:

 • (…) prawdopodobieństwo skuteczności komunikacji wzrasta, jeżeli źródło wydaje się wiarygodne, obiektywne, przyjazne i godne szacunku, ale zwłaszcza gdy ma dużą siłę wyrazu i można się z nim identyfikować;
 • społeczne tło, grupa społeczna lub grupa odniesienia będą propagować komunikat i wpływ bez względu na to, czy akceptują komunikację[85].

Zatem w przypadku stron firmowych kancelarii prawnych – im bardziej wiarygodne profile – większa liczba kontaktów / obserwujących – z właściwej grupy docelowej, regularność publikacji, jakość publikacji – tym większe zasięgi[86].

Charakterystyczną cechą polskiego LinkedIn jest to, że stosunkowo niewielka liczba użytkowników wykazuje aktywność w tym serwisie[87].

Tabela 4: Kancelarie według największej liczby opublikowanych postów.

l.p.NazwaLiczba prawnikówLiczba postów w okresie 365 dniŚrednia miesięczna liczna postów Średnia liczba opublikowanych postów na prawnika w okresie 365 dni
1PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień | Littler3877564,620,4
2Rödl Kancelaria prawna sp. k. (grupa Rödl & Partner)7756647,27,4
3Crido Legal J. Ziółek i Wspólnicy4141634,710,1
4Osborne Clarke Olkiewicz Świerzewski i Wspólnicy (d. MDDP Olkiewicz i Wspólnicy)2334228,514,9
5Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy6032527,15,4
6SSW Pragmatic Solutions12131125,92,6
7FILIPIAK BABICZ Legal6630925,84,7
8Graś i Wspólnicy5130825,76,0
9Axelo Ostrowski Domagalski i Wspólnicy4130825,77,5
10Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów17830525,41,7
11Greenberg Traurig Nowakowska-Zimoch Wysokiński10528723,92,7
12Kochański & Partners9928523,82,9
13Domański Zakrzewski Palinka18928223,51,5
14Olesiński i Wspólnicy10827522,92,5
15Kancelaria Radcy Prawnego Beata Strzyżowska1826221,814,6
16Raczkowski3325020,87,6
17Sadkowski i Wspólnicy4224420,35,8
18Gessel, Koziorowski Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów8223719,82,9
19Mariański Group Kancelaria Prawno – Podatkowa2123319,411,1
20Czyżewscy Kancelaria Adwokacka1223219,319,3
21Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni5622819,04,1
22Fortak & Karasiński Radcowie Prawni2622718,98,7
23Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy5221517,94,1
24Eversheds Sutherland Łachowska-Brol4521317,84,7
25Madejczyk Kancelaria Prawna921317,823,7
26WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr11821117,61,8
27Ślązak, Zapiór i Partnerzy4320817,34,8
28RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci4820517,14,3
29Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy4120417,05,0
30Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna2120417,09,7
31Baran, Książek, Bigaj Kancelaria Prawna1319616,315,1
32Baker McKenzie12919015,81,5
33DWF Poland Jamka8718915,82,2
34SMM Legal Maciak Mataczyński Czech Sp. k.6518915,82,9
35Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy4418815,74,3
36Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy3717914,94,8
37Queritius617814,829,7
38Tomczykowski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp.k. – działająca w ramach grupy jako KANCELARIA OŻÓG TOMCZYKOWSKI3017614,75,9
39Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy516814,033,6
40LSW Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy4116713,94,1
41Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy1316613,812,8
42Rymarz, Zdort, Gasiński, Her, Iwaniszyn, Uziębło i Wspólnicy obecnie Rymarz, Zdort, Maruta, Wachta, Gasiński, Her i Wspólnicy9215613,01,7
43Brysiewicz Bokina Sakławski i Wspólnicy2415512,96,5
44Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy6815512,92,3
45Linklaters C. Wiśniewski i Wspólnicy7515112,62,0
46KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy3315012,54,5
47B2RLaw Jankowski, Stroiński, Zięba i Partnerzy5914912,42,5
48Andersen w Polsce5414512,12,7
49Czupajło & Ciskowski Kancelaria Adwokacka1514311,99,5
50Affre i Wspólnicy1514111,89,4
51Dudkowiak Kopeć & Putyra2314111,86,1
52Sendero Kania, Lubaszka, Michalski i Wspólnicy2414011,75,8
53Peterka & Partners Kancelaria Prawnicza2113811,56,6
54Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna2113411,26,4
55Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych2513311,15,3
56Adwokaci i Radcowie Prawni Żyglicka i Wspólnicy1713110,97,7
57Miller, Canfield, W. Babicki, A. Chełchowski i Wspólnicy3212710,64,0
58Sowisło Topolewski Kancelaria Radców Prawnych8312510,41,5
59Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. p.5712310,32,2
60RK Legal (Rączkowski, Kwieciński Adwokaci)4612210,22,7
61Cieciórski Wacławik Kosiński Spółka Partnerska Radców Prawnych1112110,111,0
62Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych101189,811,8
63Raczyński Skalski & Partners Radcowie Prawni Adwokaci71169,716,6
64act Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Partnerzy. Adwokaci, Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi641159,61,8
65Szymańczyk Roman Deresz Kancelaria Adwokacka121159,69,6
66BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy – spółka komandytowa611119,31,8
67HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy151109,27,3
68Wojewódka i Wspólnicy141089,07,7
69Mamiński & Partners291058,83,6
70DSK Depa Szmit Kuźmiak Jackowski491048,72,1
71Penteris, Tokaj i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni311008,33,2
72GKR Legal Gołębiowska Krawczyk Roszkowski i Partnerzy151008,36,7
73KTW.Legal Medaj Sobota Drząszcz Magaczewski Radcowie Prawni211008,34,8
74Sobota Jachira Kancelaria Prawna69998,31,4
75Fairfield Flak Luty i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza17988,25,8
76BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson70947,81,3
77Tatara i Wspólnicy16897,45,6
78Wojarska Aleksiejuk & Wspólnicy16897,45,6
79KPMG D.Dobkowski50887,31,8
80Łaszczuk i Wspólnicy20877,34,4
81Zimmerman, Sierakowski i Partnerzy. Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów18826,84,6
82JDP Drapała & Partners55816,81,5
83Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy24816,83,4
84Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy21816,83,9
85Pawełczyk i Wspólnicy Radcowie prawni i Adwokaci50796,61,6
86Kancelaria Radców Prawnych Mirosławski, Galos, Mozes13796,66,1
87Biznes na Plus15786,55,2
88von Zanthier & Dachowski Kancelaria Prawnicza16776,44,8
89NGL Wiater31756,32,4
90Hoogells Oleksiewicz17756,34,4
91PragmatIQ Kancelaria Prawna Szymkowiak26746,22,8
92TL Hub Leśkiewicz Jarosiński Błaszyk19746,23,9
93Kondrat i Partnerzy Mariusz Kondrat22736,13,3
94Jagodziński Skrzypek Radcowie Prawni20736,13,7
95JKM i Partnerzy Król-Mura Skrypko Stajer Mura23715,93,1
96Kancelaria Prawo Gospodarka Zdrowie Banaszewska Modro6705,811,7
97RESIST Rezanko Sitek – spółka partnerska48705,81,5
98T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski (”SPCG”) – spółka komandytowa106665,50,6
99Sobczyńscy i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni36645,31,8
100Turcza Kancelaria Radców Prawnych10635,36,3
101Michalak Kosicka-Polak i Wspólnicy22625,22,8
102PATPOL Legal Piróg i Wspólnicy8615,17,6
103FinTaxLegal Długosz Stolarski Radcowie Prawni13615,14,7
104Jedliński, Bierecki i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów55594,91,1
105Lawspective Litwiński Valirakis Radcowie Prawni40584,81,5
106Leśniewski Borkiewicz & Partners9564,76,2
107MGS LAW Kancelaria Radców Prawnych Mądry, Sznycer, Sambożuk i Partnerzy34564,71,6
108M. Romanowski i Wspólnicy19554,62,9
109Czyżyk Mickiewicz i Wspólnicy10554,65,5
110Kancelaria Adwokacka Henclewski & Wyjatek12514,34,3
111Food & Pharma Legal Wawrzyniak Zalewska8514,36,4
112Makuliński Moczydłowski Rostafiński Włodawiec Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent11514,34,6
113ŚWIECKI Kancelaria Adwokacka Adam Świecki10514,35,1
114Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych10494,14,9
115Merski Radcy Prawni i Adwokaci45484,01,1
116Pietrzak Sidor & Wspólnicy20484,02,4
117PwC Legal Żelaźnicki97473,90,5
118KBZ Żuradzki Barczyk & Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni – spółka komandytowa16463,82,9
119Gryn Sielicka i Wspólnicy13463,83,5
120Wołoszański i Wspólnicy8433,65,4
121Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni30433,61,4
122Duraj & Reck i Partnerzy Kancelaria Adwokacka25433,61,7
123Matczuk Wieczorek i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych21413,42,0
124Iuridica Kancelaria Prawna8403,35,0
125Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Czapczyński12393,33,3
126Argon Legal Adam Miłosz i Sławomir Lisiecki22383,21,7
127DeBenedetti Majewski Szcześniak19383,22,0
128Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Kolano30383,21,3
129WP Law Kancelaria Prawna Woźniccy & Partners6383,26,3

Źródło: opracowanie na podstawie własnych badań. W tabeli ujęto tylko kancelarie, które średnio w miesiącu publikują więcej niż 3 posty.

Średnia liczba publikowanych postów w miesiącu dla całej analizowanej grupy wynosi 7,7, czyli około 2 postów w tygodniu, co w skali roku wynosi 92,6 postów.

Rekordzista zestawienia, butikowa kancelaria prawa pracy PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień publikuje średnio w miesiącu 64,6 postów, czyli około 3 postów dziennie zakładając publikacje w dni robocze. To wysoki wynik na tle oficjalnych danych udostępnianych przez serwis LinkedIn, z których wynika, że jedynie 2,7 miliona stron firmowych (na ponad 58 milionów stron firmowych) publikuje minimum 1 post w tygodniu[88].

Odnosząc wyniki do największych stron firmowych na LinkedIn tj. profili z największą liczbą osób obserwujących potwierdzić można dość znaczną aktywność publikacyjną badanych kancelarii. Według danych udostępnianych przez oficjalnych przedstawicieli LinkedIn, strony firmowe, które publikują co tydzień, mają 5,6 razy więcej obserwujących niż strony publikujące co miesiąc, a ich obserwujący rosną 7 razy szybciej niż strony publikujące co miesiąc[89]. Zdaniem autorek na wzrost liczby obserwujących wpływa jednak przede wszystkim aktywne ich pozyskiwanie (czyli zapraszanie własnych kontaktów do obserwowania strony firmowej), co najczęściej robią podmioty aktywnie działające na LinkedIn, według z góry zaplanowanej strategii budowania marki, która oczywiście obejmuje regularne i cykliczne publikowanie treści.

Tabela 5: Największe strony firmowe na LinkedIn.

FIRMALP.LICZBA OBSERWUJĄCYCHNOWI OBSERWUJĄCYINTERAKCJELICZBA POSTÓW
CD PROJEKT RED1283 58785 983245 852191
Niebezpiecznik.pl2185 28533 52467 833211
DocPlanner3162 47844 959222911
Business Insider Polska4153 05249 511187 253500*
Forbes Polska5141 49136 57665 882499*
HRejterzy6113 74442 733180 30546
MIT Sloan Management Review Polska7792 6031 0072 049146
Puls Biznesu884 5739 9169 030415
ASTEK Polska984 07222 3656 274146
Forbes Women Polska1083 52632 65986 450490

* Strony te przekroczyły liczbę publikacji 500 postów. LinkedIn nie podaje większej liczby niż 500 publikacji.

Źródło: „Raport LinkedIn w Polsce i na świecie w 2023 roku”, www.adriangamon.com/raport

Jednocześnie podkreślić należy, że branża usług profesjonalnych jest najczęściej reprezentowaną branżą na LinkedIn w kategorii stron firmowych. Potwierdza to też aktywność badanej grupy wynikająca w znacznej części z charakterystycznych cech usług profesjonalnych.

Wykres 6: Najbardziej popularne branże na LinkedIn wśród stron firmowych.

Źródło: Gamoń A., LinkedIn w Polsce i na świecie w 2023 roku, str. 72, adriangamon.com, styczeń 2023 r., https://adriangamon.com/raport/ (dostęp 1 maja 2023 r., godz. 18:18)

Jaka jest optymalna częstotliwość publikowania postów, która przyniesie wymierne efekty w budowaniu marki kancelarii na LinkedIn, zwiększając zasięgi postów jak i zaangażowanie? W jakich godzinach najlepiej publikować? Nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ jest to zależne od wielu czynników.

Jakość treści jest ważniejsza niż jej ilość. Kluczowe jest aby tworzone treści były wartościowe dla grupy odbiorców, przyciągały uwagę i angażowały a także regularność i spójność w publikowaniu. Każda branża i grupa docelowa ma swoje preferencje i zwyczaje dotyczące korzystania z LinkedIn, dlatego warto przetestować różne godziny i dni tygodnia, aby znaleźć optymalne dla swojego profilu i publikowanych treści. Według Buffera minimalna liczba postów na LinkedIn to 2 w tygodniu a optymalna to 5. Publikując 5 postów tygodniowo osiągamy zasięgi na poziomie 60% grupy sieci kontaktów. Najlepszy czas publikacji w dni pracujące to okienko godzinach 10.00-11.00[90], choć autorki stoją na stanowisku, że na LinkedIn nie istnieje tzw. złota godzina (golden hour), jedna dla wszystkich użytkowników i branż, w której zawsze osiągniemy najlepsze zasięgi.

Trudno dostrzec zależność pomiędzy wielkością kancelarii mierzoną liczbą prawników, a liczbą publikacji, choć wydawać by się mogło, że większa struktura powinna być w stanie generować większą liczbę publikacji, skoro więcej punktów zaczepienia – więcej osób uczestniczy w konferencjach, więcej osób / zespołów może uzyskać rekomendacje w rankingach – czyli więcej tematów, które mogą być przedmiotem postów. Takiej zależności autorki nie dostrzegają w badanej grupie kancelarii.

Tabela 6: Średnia liczba reakcji, komentarzy i udostępnień w okresie 365 dni.

lp.NazwaReakcje / postKomentarze / postUdostępnienia / postLiczba postów w miesiącu
1Rymarz, Zdort, Gasiński, Her, Iwaniszyn, Uziębło i Wspólnicy obecnie Rymarz, Zdort, Maruta, Wachta, Gasiński, Her i Wspólnicy81,32,72,413,0
2Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy77,22,13,617,9
3Baker McKenzie58,12,61,215,8
4Greenberg Traurig Nowakowska-Zimoch Wysokiński47,71,41,123,9
5Kochański & Partners46,41,21,723,8
6WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr43,51,20,617,6
7Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów42,81,01,025,4
8DWF Poland Jamka41,81,50,815,8
9Gessel, Koziorowski Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów41,31,00,819,8
10Linklaters C. Wiśniewski i Wspólnicy40,51,21,712,6
11act Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Partnerzy. Adwokaci, Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi39,80,91,19,6
12M. Romanowski i Wspólnicy38,52,60,64,6
13SMM Legal Maciak Mataczyński Czech Sp. k.37,82,21,015,8
14NGL Wiater35,82,50,66,3
15SSW Pragmatic Solutions35,21,41,025,9
16Domański Zakrzewski Palinka34,41,01,223,5
17Zimmerman, Sierakowski i Partnerzy. Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów33,60,80,66,8
18Olesiński i Wspólnicy33,60,71,022,9
19Miller, Canfield, W. Babicki, A. Chełchowski i Wspólnicy32,42,11,710,6
20Crido Legal J. Ziółek i Wspólnicy30,30,50,934,7
21Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy29,40,81,627,1
22FinTaxLegal Długosz Stolarski Radcowie Prawni28,71,10,55,1
23FILIPIAK BABICZ Legal28,60,80,325,8
24Tomczykowski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp.k. – działająca w ramach grupy jako KANCELARIA OŻÓG TOMCZYKOWSKI28,41,00,714,7
25RK Legal (Rączkowski, Kwieciński Adwokaci)28,21,30,810,2
26Queritius27,40,82,414,8
27JDP Drapała & Partners27,31,30,86,8
28T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski (”SPCG”)26,91,32,45,5
29Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna26,50,80,517,0
30KPMG D.Dobkowski26,10,10,37,3
31Sowisło Topolewski Kancelaria Radców Prawnych25,10,51,510,4
32Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy24,81,61,96,8
33BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson24,40,71,17,8
34B2RLaw Jankowski, Stroiński, Zięba i Partnerzy24,00,31,812,4
35BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy24,00,61,39,3
36Andersen w Polsce23,90,51,512,1
37PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień | Littler23,60,80,664,6
38Argon Legal Adam Miłosz i Sławomir Lisiecki23,30,52,33,2
39DeBenedetti Majewski Szcześniak23,11,21,83,2
40PragmatIQ Kancelaria Prawna Szymkowiak23,00,61,56,2
41Penteris, Tokaj i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni23,00,90,88,3
42Wołoszański i Wspólnicy22,92,50,73,6
43Raczkowski22,81,61,320,8
44Graś i Wspólnicy22,80,31,425,7
45Osborne Clarke Olkiewicz Świerzewski i Wspólnicy (d. MDDP Olkiewicz i Wspólnicy)22,40,80,728,5
46Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. p.22,40,70,310,3
47DSK Depa Szmit Kuźmiak Jackowski22,00,62,18,7
48RESIST Rezanko Sitek21,70,90,55,8
49Matczuk Wieczorek i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych21,60,60,73,4
50Peterka & Partners Kancelaria Prawnicza21,60,31,611,5
51Łaszczuk i Wspólnicy21,50,71,27,3
52Lawspective Litwiński Valirakis Radcowie Prawni20,90,52,54,8
53Affre i Wspólnicy19,70,80,311,8
54Eversheds Sutherland Łachowska-Brol19,70,31,617,8
55RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci19,40,61,517,1
56TL Hub Leśkiewicz Jarosiński Błaszyk19,30,61,66,2
57Brysiewicz Bokina Sakławski i Wspólnicy19,20,60,612,9
58Hoogells Oleksiewicz18,71,42,26,3
59Tatara i Wspólnicy18,20,90,27,4
60Sadkowski i Wspólnicy17,90,50,520,3
61Czupajło & Ciskowski Kancelaria Adwokacka17,30,40,511,9
62Leśniewski Borkiewicz & Partners17,21,01,04,7
63Rödl Kancelaria prawna sp. k. (grupa Rödl & Partner)17,10,41,047,2
64Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy16,51,50,817,0
65Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni16,40,70,619,0
66Wojewódka i Wspólnicy15,60,71,49,0
67Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna15,20,20,611,2
68LSW Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy14,70,80,613,9
69Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych14,60,50,59,8
70Jagodziński Skrzypek Radcowie Prawni14,50,50,46,1
71WP Law Kancelaria Prawna Woźniccy&Partners14,20,41,83,2
72PwC Legal Żelaźnicki14,20,10,63,9
73Iuridica Kancelaria Prawna13,11,10,53,3
74Fairfield Flak Luty i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza13,00,61,38,2
75Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy13,00,40,413,8
76Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych12,90,60,711,1
77KTW.Legal Medaj Sobota Drząszcz Magaczewski Radcowie Prawni12,50,31,08,3
78Pawełczyk i Wspólnicy – Radcowie prawni i Adwokaci12,40,40,86,6
79Czyżewscy Kancelaria Adwokacka12,30,30,619,3
80Raczyński Skalski & Partners Radcowie Prawni Adwokaci12,30,60,29,7
81Baran, Książek, Bigaj Kancelaria Prawna12,20,60,916,3
82Kondrat i Partnerzy Mariusz Kondrat12,10,20,56,1
83GKR Legal Gołębiowska Krawczyk Roszkowski i Partnerzy11,80,31,18,3
84Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni11,70,32,03,6
85KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy11,50,50,712,5
86Czyżyk Mickiewicz i Wspólnicy11,50,43,64,6
87von Zanthier & Dachowski Kancelaria Prawnicza10,90,80,26,4
88Kancelaria Radców Prawnych Mirosławski, Galos, Mozes10,70,40,96,6
89Adwokaci i Radcowie Prawni Żyglicka i Wspólnicy10,50,60,310,9
90Kancelaria Adwokacka Henclewski & Wyjatek10,30,20,14,3
91Sobczyńscy i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni10,00,32,65,3
92Michalak Kosicka-Polak i Wspólnicy9,90,71,55,2
93Wojarska Aleksiejuk & Wspólnicy9,10,40,77,4
94KBZ Żuradzki Barczyk & Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni9,10,20,73,8
95Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy9,00,20,312,9
96HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy8,90,20,59,2
97Szymańczyk Roman Deresz Kancelaria Adwokacka8,90,13,39,6
98Pietrzak Sidor & Wspólnicy8,50,10,74,0
99Axelo Ostrowski Domagalski i Wspólnicy8,50,10,125,7
100Duraj & Reck i Partnerzy Kancelaria Adwokacka8,40,50,93,6
101Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych8,20,21,44,1
102Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy8,20,20,86,8
103Merski Radcy Prawni i Adwokaci7,60,00,44,0
104Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy7,50,40,314,0
105Mariański Group Kancelaria Prawno – Podatkowa7,40,20,519,4
106Food & Pharma Legal Wawrzyniak Zalewska7,40,21,74,3
107Sendero Kania, Lubaszka, Michalski i Wspólnicy7,30,20,411,7
108Fortak & Karasiński Radcowie Prawni6,80,30,818,9
109Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy6,70,10,315,7
110Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy6,40,21,114,9
111Sobota Jachira Kancelaria Prawna6,30,20,48,3
112PATPOL Legal Piróg i Wspólnicy6,10,00,75,1
113JKM i Partnerzy Król-Mura Skrypko Stajer Mura5,30,30,35,9
114Ślązak, Zapiór i Partnerzy5,30,10,517,3
115ŚWIECKI Kancelaria Adwokacka Adam Świecki5,30,20,14,3
116Biznes na Plus5,10,50,36,5
117Dudkowiak Kopeć & Putyra4,80,00,111,8
118MGS LAW Kancelaria Radców Prawnych Mądry, Sznycer, Sambożuk i Partnerzy3,90,00,64,7
119Makuliński Moczydłowski Rostafiński Włodawiec Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent3,50,01,24,3
120Gryn Sielicka i Wspólnicy3,30,20,13,8
121Cieciórski Wacławik Kosiński Spółka Partnerska Radców Prawnych3,30,10,310,1
122Kancelaria Prawo Gospodarka Zdrowie Banaszewska Modro3,10,10,25,8
123Mamiński & Partners2,90,00,28,8
124Kancelaria Radcy Prawnego Beata Strzyżowska2,00,10,021,8
125Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Czapczyński1,90,00,53,3
126Jedliński, Bierecki i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów1,30,10,14,9
127Turcza Kancelaria Radców Prawnych0,90,00,05,3
128Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Kolano0,50,10,13,2
129Madejczyk Kancelaria Prawna0,50,00,917,8

Źródło: opracowanie na podstawie własnych badań. . W tabeli ujęto tylko kancelarie, które średnio w miesiącu publikują więcej niż 3 posty.

W badanej grupie kancelarii średnia liczba reakcji na publikowany post wynosi 17,4, komentarzy 0,8 oraz udostępnień 0,9. Rekordzista kancelaria Rymarz, Zdort, Gasiński, Her, Iwaniszyn, Uziębło i Wspólnicy ( obecnie Rymarz, Zdort, Maruta, Wachta, Gasiński, Her i Wspólnicy) miała średnio ponad 81 reakcji pod postem.

Polecenie są najchętniej podejmowaną aktywnością pod postami przed wszystkim z uwagi na konieczność najmniejszego zaangażowania po stronie czytelników. Potwierdzają to też wyniki badania SeeWidly „Badanie LI 2020 – wpływ form aktywności na liczbę wyświetleń” przeprowadzonego na grupie 346 użytkowników LinkedIn. Najchętniej podejmowaną aktywnością względem intersujących treści jest polecenie (73%), w dalszej kolejności komentarz (13%) i udostępnienie czy też wysłanie znajomemu linku (po 7%).

Wykres 7: Aktywności użytkowników LinkedIn.

Źródło: https://www.linkedin.com/pulse/jak-dzia%C5%82a-linkedin-nowe-wyniki-badania-2020-ii-edycja-stopa/?originalSubdomain=pl (dostęp 15 maja 2023r.)

W badanej grupie wielkość kancelarii (liczba zatrudnionych prawników) znajduje odzwierciedlenie w liczbie reakcji, to najczęściej pracownicy reagują na publikowane przez kancelarię posty. Szczególnie w większych podmiotach jest opracowana polityka zachowań w mediach społecznościowych określająca prawa i obowiązki pracowników, jak i cele jakie firma chce osiągnąć swoją obecnością w wybranych mediach. Biorąc pod uwagę funkcjonalność „Powiadom pracowników”, z której można skorzystać raz na 24 godziny, nie dziwi największa liczba reakcji właśnie od tej grupy odbiorców.

Co bardzo charakterystyczne dla prawniczych postów na LinkedIn, to że bardzo rzadko są komentowane i dalej udostępniane. Trudno treści publikowane przez kancelarie nazwać „viralowymi”. W badanej grupie post udostępniany jest średnio 1 raz. Publikowane przez prawników posty omawiają najczęściej zmiany w prawie raczej w powściągliwy – nazwijmy to raportujący – sposób, przybierając formę suchej informacji, raczej na tyle mało atrakcyjnej dla odbiorcy, że nie chce on dzielić się nią dalej.

Algorytm LinkedIn najwyżej ocenia komentarz, szczególnie taki, który wywołuje dalsze dyskusje i interakcje z innymi użytkownikami. Dlatego warto zachęcać do komentowania postów i aktywnie uczestniczyć w dyskusjach, co niezaprzeczalnie zwiększa zasięgi i skuteczność działań na LinkedIn.

Autorki przebadały również po 10 postów 50 kancelarii mających największą liczbę obserwujących profil. W sumie analizie poddanych zostało 500 postów.

Średnia długość posta wynosiła 910 znaków ze spacjami. Maksymalna możliwa długość posta na LinkedIn wynosi 3000 znaków ze spacjami, przyjmuje się, że optymalna – biorąc pod uwagę często konsumowanie treści na urządzeniach mobilnych jak smartfon, wynosi do 1500 znaków ze spacjami.

Jeśli chodzi o tematykę treści – mamy posty na temat:

 • zmian w prawie czy też omawiające przepisy. Treści najczęściej będące udostępnieniem publikacji blogowych, artykułów czy komentarzy w prasie, mediach czy też przybierające formę alertów prawnych lub biuletynów, czasem raportów, rzadziej podcastów – 43,4 % badanych postów,
 • konferencji, webinariów, prezentacji, pogadanek i innych wystąpień prawników – zarówno zapowiadające wydarzenia, szybkie relacje w trakcie, jak i podsumowania po wydarzeniach – 23,8% badanych postów;
 • „życia kancelarii”, treści dotyczące aktywności integracyjnej mające bardzo często charakter employer brandingowy – 5,2% badanych postów;
 • zrealizowanych projektów, wygranych spraw sądowych, te szczególnie przyczyniają się do budowania wizerunku kancelarii, ale i poszczególnych zespołów i prawników – 4,8 % badanych postów;
 • indywidualnych sukcesów prawników – awansów, zmian osobowych, osiągnięć zawodowych i prywatnych – 4,8% badanych postów;
 • wywiady z prawnikami – 4,8 % badanych postów;
 • wyników rankingów prawniczych – Rzeczpospolita, Legal 500, Chambers Europe, IFLR 1000 czy IP Stars i wiele innych – one również skutecznie potwierdzają w oczach odbiorców pozycję kancelarii, zespołu czy prawników (w przypadku rekomendacji indywidualnych) – 3,4% badanych postów;
 • rekrutacji – 3,4% badanych postów;
 • sytuacji okolicznościowych – życzenia świąteczne, noworoczne, np. z okazji dnia prawnika czy dnia cyberbezpieczeństwa – 3,4% badanych postów;
 • inicjatyw o charakterze CSR, ESG, wolontariatu, sponsoringu – 1,2 % badanych postów
 • monografii, komentarzy książkowych – 1,0 % badanych postów.

W porównaniu do treści na stronach internetowych kancelarii, treści na LinkedIn są do zasady krótsze (z wyjątkiem artykułów merytorycznych) i zawierają więcej grafik lub zdjęć niż kancelarie publikują na swoich stronach internetowych[91].

Preferowany na stronach firmowych kancelarii format to posty opatrzone grafiką czy zdjęciem – 77,4 % badanych postów. Ponadto, w 13,6 % przypadków do postów dodany został PDF, będący najczęściej newsletterem czy raportem, 7,8% postów zawierało wideo, niecały 1% to udostępnione wydarzenia utworzone na LinkedIn czy też ogłoszenia o pracę udostępnione jako post. Warto testować różne formy treści, takie jak artykuły, zdjęcia, filmy czy infografiki, aby sprawdzić, co wzbudza największe zainteresowanie wśród grupy obserwujących profil firmowych.

Elementami zwiększającymi zasięgi postów są wzmianki, czyli oznaczanie osób czy stron firmowych w postach za pomocą znaku „@” (jeśli dana osoba czy firma ma profil, dodanie wzmianki umożliwia bezpośrednie przejście na jej profil, właściciel lub administrator profilu otrzymuje ponadto powiadomienie o oznaczeniu, co najczęściej wywołuje reakcję na dany post) czy też dodanie hashtagów w treści publikacji. Wśród 500 przebadanych postów w 83,6 % były wzmianki i w 87% pojawiły się w treści hashtagi. Średnio w poście było 3,6 wzmianek i 4,9 hashtagów.

Wzmianka umożliwiają zwrócenie uwagi konkretnej osoby lub firmy na publikację, w ten sposób docieramy też do konkretnej osoby lub firmy jak i kontaktów tej osoby czy obserwujących profil firmowy. Są też ważnym elementem budowania relacji biznesowych i budowania wizerunku eksperta w danej dziedzinie.

Wprowadzając hashtagi związane z tematem postu, łatwiej dotrzeć do osób, które interesują się daną tematyką, a które dodatkowo są poza kręgiem osób obserwujących profil firmowy. Jednocześnie, hashtagi zwiększają widoczność postów, gdyż pozwalają na łatwiejsze wyszukiwanie i filtrowanie treści.

Jaka jest optymalna liczba hashtagów w treści posta? Były dyrektor ds. zarządzania produktami w Linkedin – Pete Devies rekomenduje dodanie maksymalnie 3 hashtagów[92]. Identyczną podpowiedź znajdziemy w oficjalnych poradnikach LinkedIn[93]. Hootsuite czy Oktopost zalecają od 3 do 5 hashtagów argumentując to tym, że tylko taką liczbę bierze pod uwagę algorytm LinkedIn. W badanej grupie 27,8% kancelarii dodaje do postów większą liczbę hashtagów, od 6 do 19. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie z czego to wynika, być może powodem jest brak dostatecznej wiedzy na temat funkcjonowania algorytmu.

W 72,8% przebadanych postów stosowane były emotki, które służą wyrażania emocji w tekście ale też wzbogaceniu treści postów i przyciągnięciu uwagi odbiorców poprzez ich estetykę i oryginalność.

W 64 % treści postów umieszczony był link zewnętrzny przekierowujący najczęściej do:

 • strony internetowej kancelarii, najczęściej do artykułów na blogu czy też aktualności – 24,2%;
 • publikacji w mediach zewnętrznych, np. Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, prawo.pl, TV itp – 21,2%;
 • innych postów, artykułów, biuletynu na LinkedIn czy postów na Facebooku – 6,8%;
 • kanału na YouTube czy Spotify, gdzie umieszczone są nagrania wideo lub podcasty – 2,8%;
 • strony szkoleń, konferencji, zapisu na wydarzenie, którego partnerem lub organizatorem jest kancelaria, i/lub na której prawnicy kancelarii są prelegentami – 2,6%.

Wnioski i obserwacje. Podsumowanie

Choć na „pierwszy rzut oka” wydaje się, że:

 • im większa kancelaria, tym większa liczba obserwujących profil firmowy, ponieważ ich trzon stanowią pracownicy / współpracownicy kancelarii;
 • większa liczba pracowników to więcej reakcji i komentarzy, do których firma może zachęcać na przykład korzystając z opcji „Powiadom pracowników”;
 • im większa kancelaria, tym więcej postów (więcej osób może się zaangażować w tworzenie treści, jest więcej tematów do poruszenia);

analiza zebranych danych ilościowych wskazuje, że powyższe założenia nie zawsze znajdują odzwierciedlenie w praktyce.

Oczywiście, liczby robią wrażenie, zwłaszcza gdy tylko 4 z przeanalizowanych profili firmowych -Domański Zakrzewski Palinka – 14022, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów 12477, PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień | Littler 12176, Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy 10216, mają ponad 10 tysięcy obserwujących.

Okazuje się, że najmniejsza liczebnie w gronie liderów PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień | Littler (38 prawników), która dodatkowo funkcjonuje jako kancelaria butikowa, zajmująca się wyłącznie prawem pracy i HR, opublikowała w roku najwięcej postów, bo aż 775 i odnotowała największy przyrost liczby obserwujących – 4201. Kancelaria o największej liczbie obserwujących – Domański Zakrzewski Palinka, opublikowała 282 posty, i pozyskała 2091 nowych obserwujących.

Na wyniki PCS z pewnością wpływa fakt, że jest ona częścią międzynarodowej sieci Littler. Nie bez znaczenia wydaje się także, że grupa docelowa tej kancelarii, czyli osoby zajmujące się szeroko pojmowanym prawem pracy i HR w firmach są na LinkedIn bardzo dobrze reprezentowane, choćby dlatego że korzystają z LinkedIn do weryfikowania czy wyszukiwania potencjalnych osób do współpracy. I finalnie, w prawie pracy na przestrzeni ostatniego roku było wiele zmian, wynikających jeszcze z przepisów obowiązujących w czasie pandemii COVID-19, związanych z zatrudnianiem cudzoziemców (konkretnie Ukraińców, którzy przybyli do Polski w związku z rosyjską agresją na Ukrainę w lutym 2022 r.), a także szeregu nowelizacji Kodeksu pracy, jak wdrożenie pracy zdalnej, przepisów dotyczących kontroli trzeźwości czy związanych z work-life balance.

Na piątej pozycji w rankingu uplasowała się kancelaria Baker McKenzie z wynikiem 8508 obserwujących profil firmowy, 190 postami opublikowanymi w roku, a także przyrostem liczby obserwujących na poziomie 1620 osób. Podkreślić warto, że w zestawieniach marek prawniczych o charakterze międzynarodowym, jak „Global Elite Law Firm Brand Index 2022”, Baker McKenzie zajmuje pierwsze miejsce[94]. Podobnie, w badaniu „The social law firm index 2022”[95] publikowanym co roku przez amerykańską agencję, specjalizującą się w marketingu prawniczym Good2BSocial, Baker McKenzie, jest nie tylko wiceliderką jeśli chodzi o uogólnione wyniki rankingu, ale także liderką jeśli chodzi właśnie o LinkedIn[96]. Główny międzynarodowy profil firmowy obserwuje ponad 399000 osób.

Sytuacja wygląda jeszcze bardziej interesująco, gdy przyjrzeć się liczbie komentarzy pod postami, pamiętając, że z punktu widzenia algorytmu są to najbardziej wartościowe działania odbiorców. Najwięcej, bo średnio 2,7 ma ich kancelaria Rymarz, Zdort, Gasiński, Her, Iwaniszyn, Uziębło i Wspólnicy obecnie Rymarz, Zdort, Maruta, Wachta, Gasiński, Her i Wspólnicy, która w porównaniu do czołówki rankingu ma „zaledwie” 5484 obserwujących. Wysoko plasuje się również Baker McKenzie (2,6 komentarza), zaś ilościowi liderzy pozostają w tyle z wynikami Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak i Domański Zakrzewski Palinka (średnio 1 komentarz), zaś PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień | Littler (średnio 0,8 komentarza).

Na tle danych z rynku amerykańskiego, wyniki polskich kancelarii (polskich biur kancelarii międzynarodowych), nie wyglądają spektakularnie – porównując na przykład profil Domański Zakrzewski Palinka, który obserwuje „zaledwie” 14022 osób, do profilu Baker McKenzie, lidera w kategorii LinkedIn wg raportu Good2BSocial, który obserwuje ponad 399 tysięcy osób. Rynek amerykański jest oczywiście większy i bardziej dojrzały niż rynek polski, a LinkedIn pierwotnie został założony i funkcjonował w Stanach Zjednoczonych w języku angielskim. Nie bez znaczenia z pewnością jest fakt, że wiele biur międzynarodowych kancelarii, obecnych w Polsce, posiada jedynie globalne strony firmowe, zatem pracownicy z Polski i tak wiążą swoje miejsce pracy ze stroną globalną, a nie ze stroną firmową (czy stroną marki) biura w Polsce. Podobnie z obserwującymi.

Z zawodowej obserwacji autorek, aktywność marketingowa kancelarii na polskim rynku stale rośnie i zapewne będzie rosła nadal biorąc pod uwagę nie tylko rynkową konieczność walki o klientów i zlecenia, ale także niedawne zniesienie zakazu reklamy dla adwokatów. Powstaje coraz więcej aplikacji i programów do zarządzania i marketingu dedykowanych kancelariom prawnym, coraz więcej kancelarii posiada własne wewnętrzne – mniej lub bardziej liczebne działy marketingu, a te które ich nie posiadają – coraz odważniej zaczynają korzystać z pomocy zewnętrznych doradców, których liczba też systematycznie wzrasta.

Autorki prognozują dalszy wzrost wykorzystywania Internetu do pozyskiwania nowych klientów i zleceń przez kancelarie, w tym wzrost wykorzystywania mediów społecznościowych, i analizowanego w niniejszym artykule LinkedIn. Marketing oparty na wysokiej jakości treściach merytorycznych dla odbiorcy usług szczególnie profesjonalnych jest dużo bardziej wiarygodny niż reklama.

W porównaniu do innych mediów społecznościowych LinkedIn w dużo większym stopniu stawia na wysokiej jakości treści merytoryczne. Dlatego prawnicy i kancelarie prawne coraz lepiej się w nim odnajdują, a jak pokazują wyniki badania coraz chętniej go wykorzystują do budowania profesjonalnego i eksperckiego wizerunku. 

Serwis jest dostępny dla wszystkich, a samo założenie i prowadzenie profili indywidualnych i firmowych – jest nadal nieodpłatne. Jak pokazały wyniki badania, szanse na dotarcie do potencjalnego klienta na poziomie profili firmowych mają nie tylko duże kancelarie, z wysokimi budżetami marketingowymi, choć te oczywiście nie zaszkodzą działaniom marketingowym, ale także mniejsze podmioty, które mają pomysł, działają według przemyślanej strategii marketingowej, wykorzystując silne strony LinkedIn, jak na przykład zaawansowane możliwości bardzo precyzyjnego wyszukiwania odbiorców z określonych grup docelowych, nawet takich z którymi nigdy nie mielibyśmy szansy spotkać się osobiście

dr Joanna Roszak, Kamila Lewandowska

Bibliografia

 1. Beckwith, H. (2006). Niewidzialny dotyk. Cztery klucze do nowoczesnego marketingu. Warszawa: Onepress,
 2. Gamoń A., LinkedIn w Polsce i na świecie w 2023 roku, str. 17, adriangamon.com, styczeń 2023 r., https://adriangamon.com/raport/,
 3. Global Elite Law Firm Brand Index 2022, https://www.thomsonreuters.com/en-us/posts/wp-content/uploads/sites/20/2022/01/Global-Elite-Law-Firm-Brand-Index-2022_FINAL.pdf,
 4. Hoyer, W. D., MacInnis, D. J. „Consumer behavior”, 2nd edition, Houghton Mifflin Company, Boston, 2001 r.,
 5. Ghodeswar, B.M. (2008), „Building brand identity in competitive markets: a conceptual model”, Journal of Product & Brand Management, Vol. 17 No. 1, pp. 4-12.
 6. https://coschedule.com/blog/how-often-to-post-on-social-media,
 7. https://www.linkedin.com/pulse/aktywno%C5%9B%C4%87-na-polskim-linkedin-wst%C4%99p-do-badania-rafa%C5%82-j-szyma%C5%84ski/?originalSubdomain=pl
 8. Ilnicki, D., Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju usług w Polsce. Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania badań. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 2011 r.,
 9. Kall J., „Jak zbudować silną markę od podstaw”, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006 r.,
 10. Kemp S., DIGITAL 2022: GLOBAL OVERVIEW REPORT, https://datareportal.com/reports/digital-2022-global-overview-report, 
 11. Kieżel E., red. „Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004 r.
 12. Korcz M., LinkedIn w Polsce rośnie. Jak znaleźć sobie na nim miejsce?, MIT Sloan Management Review Polska, https://mitsmr.pl/b/linkedin-w-polsce-rosnie-jak-znalezc-sobie-na-nim-miejsce/P15XYVa2D,
 13. Korzystanie z internetu w 2022 roku, Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS, Komunikat z badań nr 77/2022, str. 1, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2022/K_077_22.PDF
 14. Kotler P., „Marketing”, Dom Wydawniczy REBIS sp. z o.o., Poznań, 2005 r.
 15. LinkedIn – about us – statistics, LinkedIn.com, https://news.linkedin.com/about-us#Statistics).
 16. LinkedIn – informacje, LinkedIn.com, https://about.linkedin.com/pl-pl?lr=1
 17. LinkedIn mocno angażuje użytkowników w czasie epidemii koronawirusa, WirtualneMedia.pl, 7 kwietnia 2020 r., https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/linkedin-zaangazowanie-uzytkownikow-w-czasie-epidemii-koronawirusa
 18. Nizioł K., Deregulacja zawodów prawniczych i jej wpływ na konkurencję na rynku usług prawniczych, „Acta Iuris Stetinensis”, nr 2018/23/3, Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,
 19. Osman M., Mind-Blowing LinkedIn Statistics and Facts (2023), Kinsta.com, 21 marca 2023 r., https://kinsta.com/blog/linkedin-statistics/,
 20. Pistor-Buława P., „Zatrudnienie młodego prawnika – jak wygląda rynek pracy?”, Wolterskluwer.com, 3 kwietnia 2023 r., https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/expert-insights/rekrutacja-prawnikow-w-kancelarii,
 21. Pomoc LinkedIn, https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a1313099,
 22. Pomoc LinkedIn, https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a551444,
 23. Pomoc LinkedIn, https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a553372,
 24. Ragas M. W., Bueno B. J., „Potęga kultowej marki”, str. 18, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006 r.,
 25. Ranking Kancelarii Prawniczych 2018 – relacja z gali „Rzeczpospolitej”,  https://www.rp.pl/prawnicy/art9827911-ranking-kancelarii-prawniczych-2018-relacja-z-gali-rzeczpospolitej,
 26. Ranking Kancelarii Prawniczych 2022, Rzeczpospolita,
 27. Ries A., Ries L, „Pochodzenie marek”, str. 228, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005 r.,
 28. Rogoziński, K. , Usługi rynkowe. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 2000 r.,
 29. Rojek-Socha P., Adwokatura zniosła zakaz reklamy, ale pełnej swobody nie będzie, prawo.pl, https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/zakaz-reklamy-adwokackiej-nowe-zasady,521438.html
 30. Roszak J., Analiza działań marketingowych stosowanych na rynku usług prawnych, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2017 r.
 31. Ruby D., 108 Important LinkedIn Statistics for 2023 (Data & Trends), DemandSage.com, 10 marca 2023 r., https://www.demandsage.com/linkedin-statistics/,
 32. Rynne A., Now Is the Time to Make LinkedIn a Strategic Priority. Here’s Why., 17 stycznia 2023 r., https://www.linkedin.com/business/marketing/blog/linkedin-ads/why-you-should-be-marketing-on-linkedin-right-now
 33. Social Media #wczasach zaraz, Raport IAB Polska, http://covid.iab.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/Social-Media-wczasachzarazy_20.04.2020.pdf
 34. The social law firm index 2022, Good2BSocial
 35. Trust & relationships were crucial to top showing in Global Elite Law Firm Brand Index 2022, Thompson Reuters, https://www.thomsonreuters.com/en-us/posts/legal/global-elite-law-firm-brand-index-2022/,
 36. Wypowiedź Grzegorza Furgała, doradcy Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych ds. mediów i PR, Na rynku jest coraz więcej adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych. Ale ceny usług nie spadają, Interia.pl, 22 luty 2020 r., https://biznes.interia.pl/finanse/news-na-rynku-jest-coraz-wiecej-adwokatow-radcow-prawnych-i-dorad,nId,4339679.

Spis wykresów

Wykres 1: Użytkownicy LinkedIn w Polsce a przynależność do branży. 14

Wykres 2: Użytkownicy LinkedIn w Polsce a pełniona funkcja. 15

Wykres 3: Użytkownicy LinkedIn w Polsce a poziom w hierarchii 16

Wykres 4: Liczba stron firmowych na poszczególnych kontynentach. 17

Wykres 5: Liczba stron Firmowych na LinkedIn w Europie. 17

Wykres 6: Najbardziej popularne branże na LinkedIn wśród stron firmowych. 32

Wykres 7: Aktywności użytkowników LinkedIn. 37

Spis tabel

Tabela 1: Liczba użytkowników LinkedIn na świecie w latach 2009-2023. 9

Tabela 2: Liczba użytkowników LinkedIn w Polsce w podziale na wykorzystywane urządzenia dostępowe. 12

Tabela 3: Kancelarie według największej liczby osób obserwujących profil firmowy. 20

Tabela 4: Kancelarie według największej liczby opublikowanych postów. 27

Tabela 5: Największe strony firmowe na LinkedIn. 31

Tabela 6: Średnia liczba reakcji, komentarzy i udostępnień w okresie 365 dni. 32

Spis rysunków

Rysunek 1: Liczba użytkowników LinkedIn na świecie. 9

Rysunek 2: Liczba publikacji i zaangażowanie użytkowników LinkedIn. 11

Rysunek 3: Serwis LinkedIn w Google Trends w Polsce. 12


[1] Nizioł K., Deregulacja zawodów prawniczych i jej wpływ na konkurencję na rynku usług prawniczych, „Acta Iuris Stetinensis”, nr 2018/23/3, str. 174, Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, https://bibliotekanauki.pl/search?page=1&q=deregulacja%2520zawod%25C3%25B3w%2520prawniczych (dostęp: 30 kwietnia 2023 r., godz. 16:40).

[2] Pistor-Buława P., „Zatrudnienie młodego prawnika – jak wygląda rynek pracy?”, Wolterskluwer.com, 3 kwietnia 2023 r., https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/expert-insights/rekrutacja-prawnikow-w-kancelarii (dostęp: 30 kwietnia 2023 r., godz. 16:45).

[3]Wypowiedź Grzegorza Furgała, doradcy Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych ds. mediów i PR, Na rynku jest coraz więcej adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych. Ale ceny usług nie spadają, Interia.pl, 22 luty 2020 r., https://biznes.interia.pl/finanse/news-na-rynku-jest-coraz-wiecej-adwokatow-radcow-prawnych-i-dorad,nId,4339679 (dostęp 30 kwietnia 2023 r., godz. 19:57).

[4] Ranking Kancelarii Prawniczych 2018 – relacja z gali „Rzeczpospolitej”, https://www.rp.pl/prawnicy/art9827911-ranking-kancelarii-prawniczych-2018-relacja-z-gali-rzeczpospolitej, (dostęp 29 maja 2023 r., godz. 15:11).

[5] Rojek-Socha P., Adwokatura zniosła zakaz reklamy, ale pełnej swobody nie będzie, prawo.pl, https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/zakaz-reklamy-adwokackiej-nowe-zasady,521438.html, (dostęp 29 maja 2023 r., godz. 16:12).

[6] tamże

[7] Roszak J., Analiza działań marketingowych stosowanych na rynku usług prawnych, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2017 r.

[8] Ghodeswar, B.M. (2008), „Building brand identity in competitive markets: a conceptual model”, Journal of Product & Brand Management, Vol. 17 No. 1, pp. 4-12.

[9] Kotler P., „Marketing”, str. 421, Dom Wydawniczy REBIS sp. z o.o., Poznań, 2005 r.

[10] Kieżel E., red. „Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów”, str. 59, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004 r.

[11] Tamże, , str. 59.

[12] Kall J., „Jak zbudować silną markę od podstaw”, str. 27, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006 r.

[13] Tamże, str. 27.

[14] Kotler P., „Marketing”, str. 205, Dom Wydawniczy REBIS sp. z o.o., Poznań, 2005 r.

[15] Kieżel E., red. „Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów”, str. 60, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004 r.

[16] Tamże, str. 60.

[17] Kall J., „Jak zbudować silną markę od podstaw”, str. 28, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006 r.

[18] Tamże, str. 28.

[19] Kieżel E., red. „Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów”, str. 64, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004 r.

[20] Tamże, str. 69.

[21] Tamże, str. 60.

[22] Ilnicki, D. (2011). Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju usług w Polsce. Teoretyczne

i praktyczne uwarunkowania badań. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, str. 26.

[23] Rogoziński, K. (2000). Usługi rynkowe. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, str 85-88.

[24] Beckwith, H. (2006). Niewidzialny dotyk. Cztery klucze do nowoczesnego marketingu. Warszawa: Onepress, str 77.

[25] Kieżel E., red. „Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów”, str. 196, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004 r.

[26] Świątecki A., „Budowa marki”, wykłady na WDINP UW, 15 luty – 26 kwietnia 2010 r.

[27] Ries A., Ries L, „Pochodzenie marek”, str. 38, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005 r.

[28] Trust & relationships were crucial to top showing in Global Elite Law Firm Brand Index 2022, Thompson Reuters, https://www.thomsonreuters.com/en-us/posts/legal/global-elite-law-firm-brand-index-2022/, (dostęp 27 maja 2023 r., godz. 14:41).

[29]Global Elite Law Firm Brand Index 2022, https://www.thomsonreuters.com/en-us/posts/wp-content/uploads/sites/20/2022/01/Global-Elite-Law-Firm-Brand-Index-2022_FINAL.pdf, (dostęp 27 maja 2023 r., godz. 20:00).

[30] Ragas M. W., Bueno B. J., „Potęga kultowej marki”, str. 18, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006 r.

[31] Kemp S., DIGITAL 2022: GLOBAL OVERVIEW REPORT, https://datareportal.com/reports/digital-2022-global-overview-report (dostęp 1 maja 2023 r., godz. 18:47).

[32] Tamże.

[33] To wzrost o ponad 10% w stosunku do danych z roku 2021 r., Kemp S., DIGITAL 2022: GLOBAL OVERVIEW REPORT, https://datareportal.com/reports/digital-2022-global-overview-report (dostęp 1 maja 2023 r., godz. 18:47).

[34] Korzystanie z internetu w 2022 roku, Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS, Komunikat z badań nr 77/2022, str. 1, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2022/K_077_22.PDF (dostęp 30 kwietnia 2023 r. godz. 20:06)

[35] Tamże

[36] Korcz M., LinkedIn w Polsce rośnie. Jak znaleźć sobie na nim miejsce?, MIT Sloan Management Review Polska, https://mitsmr.pl/b/linkedin-w-polsce-rosnie-jak-znalezc-sobie-na-nim-miejsce/P15XYVa2D, (dostęp 3 maja 2023 r., godz. 20:17)

[37] Ries A., Ries L, „Pochodzenie marek”, str. 228, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005 r.

[38] LinkedIn -informacje, LinkedIn.com, https://about.linkedin.com/pl-pl?lr=1 (dostęp 30 kwietnia 2023 r., godz. 17:20).

[39] Tamże.

[40] Tamże,

[41] Tamże.

[42] Ruby D., 108 Important LinkedIn Statistics for 2023 (Data & Trends), DemandSage.com, 10 marca 2023, https://www.demandsage.com/linkedin-statistics/ (dostęp 30 kwietnia 2023 r., godz. 20:19).

[43] Tamże.

[44] LinkedIn – about us – statistics, LinkedIn.com, https://news.linkedin.com/about-us#Statistics (dostęp 30 kwietnia 2023 r., godz. 17:26).

[45] Tamże.

[46] Ruby D., 108 Important LinkedIn Statistics for 2023 (Data & Trends), DemandSage.com, 10 marca 2023, https://www.demandsage.com/linkedin-statistics/ (dostęp 30 kwietnia 2023 r., godz. 20:21).

[47] Gamoń A., LinkedIn w Polsce i na świecie w 2023 roku, str. 9, adriangamon.com, styczeń 2023 r., https://adriangamon.com/raport/ (dostęp 1 maja 2023 r., godz. 17:00).

[48] Tamże, str. 17.

[49] Tamże, str. 17.

[50] Ruby D., 108 Important LinkedIn Statistics for 2023 (Data & Trends), DemandSage.com, 10 marca 2023, https://www.demandsage.com/linkedin-statistics/ (dostęp 30 kwietnia 2023 r., godz. 20:35).

[51] Tamże.

[52] Tamże.

[53] Tamże.

[54] Social Media #wczasach zaraz, Raport IAB Polska, http://covid.iab.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/Social-Media-wczasachzarazy_20.04.2020.pdf (dostęp 30 kwietnia 2023 r., godz. 17:52)

[55] Tamże, str. 9.)

[56] LinkedIn mocno angażuje użytkowników w czasie epidemii koronawirusa, WirtualneMedia.pl, 7 kwietnia 2020 r., https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/linkedin-zaangazowanie-uzytkownikow-w-czasie-epidemii-koronawirusa (dostęp: 30 kwietnia 2023 r., godz. 17:36).

[57] LinkedIn mocno angażuje użytkowników w czasie epidemii koronawirusa, WirtualneMedia.pl, 7 kwietnia 2020 r., Tamże.

[58] Ruby D., 108 Important LinkedIn Statistics for 2023 (Data & Trends), DemandSage.com, 10 marca 2023, https://www.demandsage.com/linkedin-statistics/ (dostęp 30 kwietnia 2023 r., godz. 20:16).

[59] Osman M., Mind-Blowing LinkedIn Statistics and Facts (2023), Kinsta.com, 21 marca 2023 r., https://kinsta.com/blog/linkedin-statistics/ (dostęp 30 kwietnia 2023 r. godz. 20:46).

[60] Gamoń A., LinkedIn w Polsce i na świecie w 2023 roku, str. 30 adriangamon.com, styczeń 2023 r., https://adriangamon.com/raport/ (dostęp 1 maja 2023 r., godz. 17:13).

[61] Tamże, str. 30.

[62] Tamże, str. 33.

[63] Tamże, str. 46.

[64] Tamże, str. 46.

[65] Tamże, str. 50.

[66] Tamże, str. 56.

[67] Tamże, str. 60.

[68] Tamże, str. 59-60.

[69] Tamże, str. 59.

[70] Dla wybranych sektorów / branż, LinkedIn umożliwia także tworzenie stron produktów. Szczegółowe informacje na temat rodzajów stron oraz podobieństw i różnic między nimi można znaleźć w pomocy LinkedIn, https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a727893, (dostęp 27 maja 2023 r., godz. 15:37).

[71] Ruby D., 108 Important LinkedIn Statistics for 2023 (Data & Trends), DemandSage.com, 10 marca 2023 r., https://www.demandsage.com/linkedin-statistics/ (dostęp 30 kwietnia 2023 r., godz. 20:21).

[72]Macready H., 47 LinkedIn Statistics You Need To Know In 2023, 22 luty 2023 r., https://blog.hootsuite.com/linkedin-statistics-business/, (dostęp 29 maja 2023 r., godz. 15:17).

[73] Gamoń A., LinkedIn w Polsce i na świecie w 2023 roku, str. 17, adriangamon.com, styczeń 2023 r., https://adriangamon.com/raport/ (dostęp 1 maja 2023 r., godz. 17:00).

[74] Tamże, str. 72.

[75] Tamże, str. 73.

[76] Tamże, str. 75.

[77] Tamże, str. 38.

[78] Pomoc LinkedIn, https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a553372, (dostęp 27 maja 2023 r., godz. 15:42).

[79] Opracowanie własne na podstawie kreatora stron firmowych LinkedIn, działanie przeprowadzone 27 maja 2023 r., godz. 17:39.

[80] Hoyer, W. D., MacInnis, D. J. „Consumer behavior”, str. 53, 2nd edition, Houghton Mifflin Company, Boston, 2001 r.

[81] Pomoc LinkedIn, https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a553372, (dostęp 27 maja 2023 r., godz. 17:42).

[82] Pomoc LinkedIn, https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a1313099, (dostęp 27 maja 2023 r., godz. 17:47).

[83] Pomoc LinkedIn, https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a551444, (dostęp 27 maja 2023 r., godz. 18:00).

[84] Gamoń A., LinkedIn w Polsce i na świecie w 2023 roku, str. 73, adriangamon.com, styczeń 2023 r., https://adriangamon.com/raport/ (dostęp 1 maja 2023 r., godz. 18:21).

[85] Kotler P., „Marketing”, str. 421, Dom Wydawniczy REBIS sp. z o.o., Poznań, 2005 r.

[86] Korcz M., LinkedIn w Polsce rośnie. Jak znaleźć sobie na nim miejsce?, MIT Sloan Management Review Polska, https://mitsmr.pl/b/linkedin-w-polsce-rosnie-jak-znalezc-sobie-na-nim-miejsce/P15XYVa2D, (dostęp 3 maja 2023 r., godz. 20:20)

[87] https://www.linkedin.com/pulse/aktywno%C5%9B%C4%87-na-polskim-linkedin-wst%C4%99p-do-badania-rafa%C5%82-j-szyma%C5%84ski/?originalSubdomain=pl

[88] Rynne A., Now Is the Time to Make LinkedIn a Strategic Priority. Here’s Why., 17 stycznia 2023 r., https://www.linkedin.com/business/marketing/blog/linkedin-ads/why-you-should-be-marketing-on-linkedin-right-now, (dostęp 29 maja 2023 r., godz. 15:30).

[89] Tamże.

[90] https://coschedule.com/blog/how-often-to-post-on-social-media (dostęp 15 maja 2023 r)

[91] Źródło: bieżące obserwacje własne, również na potrzeby realizowanych szkoleń z LinkedIn dla klientów l’expertlab.

[92] https://www.konstructdigital.com/content-marketing/social-media-algorithms-tips/

[93] https://help.linkedin.com/cc/custom_fattach/get/9635581/0/filename/LinkedIn%20Hashtag%20Best%20Practices%20Guide.pdf%3E

[94] Global Elite Law Firm Brand Index 2022, Thomson Reuters, https://www.thomsonreuters.com/en-us/posts/wp-content/uploads/sites/20/2022/01/Global-Elite-Law-Firm-Brand-Index-2022_FINAL.pdf, str. 3 (dostęp: 29 maja 2023 r., godz. 21:44).

[95] „The social law firm index 2022”, Good2BSocial,

[96] W zestawieniu analizowane jest wykorzystanie i najlepsze praktyki w zakresie mediów społecznościowych –LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, elementy tzw. „thought leadership”, podcasty, a także SEO – przez 200 amerykańskich firm prawniczych.

Zdjęcia (dla) prawników – webinarium z fotografem

Zdjęcia

(dla) prawników – webinarium z fotografem


Serdecznie zapraszamy do udziału w nieodpłatnym spotkaniu online „Zdjęcia (dla) prawników – webinarium z fotografem”, które odbędzie się 21 maja 2024 r., które poprowadzą Kamila Lewandowska i fotograf Sebastian Dąbrowski. Podczas webinarium prelegenci podzielą się praktyczną wiedzą i doświadczeniem na temat zdjęć prawników, wykorzystywanych w komunikacji marketingowej i budowaniu wizerunku. Kamila i Sebastian odpowiedzą na […]

czytaj więcej
Kamila Lewandowska będzie prelegentką podczas konferencji „Legal technology – innowacje dedykowane prawnikom”

Konferencja

Legal technology – innowacje dedykowane prawnikom


Już 20 lutego 2024 r. Kamila Lewandowska będzie prelegentką podczas konferencji „Legal technology – innowacje dedykowane prawnikom” organizowanej przez Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. Kamila przedstawi najświeższe „Trendy w marketingu kancelarii prawnych”, dzieląc się wskazówkami, jak efektywnie promować usługi prawne w erze cyfrowej. Wskaże, na co warto zwrócić uwagę, planując działania marketingowe w […]

czytaj więcej
II Konferencja „Kariera w prawie i podatkach” z udziałem dr Joanny Roszak i  Kamili Lewandowskiej

Konferencja

„Kariera w prawie i podatkach” z udziałem dr Joanny Roszak i  Kamili Lewandowskiej – II edycja


Dr Joanna Roszak i Kamila Lewandowska będą prelegentkami podczas II konferencji „Kariera w prawie i podatkach. Nowe możliwości, trendy i kierunki rozwoju kariery prawniczej i podatkowej”, organizowanej przez wydawnictwo Must Read Media. Wydarzenie odbędzie się 20 marca 2024 r. w formule online. W trakcie prezentacji „LinkedIn z rekruterem. Daj się znaleźć łowcom prawniczych talentów”, prelegentki omówią, […]

czytaj więcej