Zastrzeżenia prawne oraz polityka prywatności i przetwarzania danych osobowych l’expertlab sp. z o.o.

Informacje ogólne

Wszystkie materiały na tej stronie internetowej zostały zamieszczone w celu informacyjnym i są dostępne nieodpłatnie. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji dotyczących kwestii omawianych na tej stronie proszone są o bezpośredni kontakt z biurem l’expertlab.

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były aktualne, kompletne i prawdziwe. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne braki lub błędy w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie.

Niniejsza strona internetowa daje możliwość przejścia bezpośrednio z niej na strony stworzone i utrzymywane przez osoby trzecie, nad którymi l’expertlab nie ma żadnej kontroli. l’expertlab nie odpowiada za treści zawarte na tych stronach.

 

Prawa autorskie

Wszystkie materiały zamieszczone na tej stronie internetowej podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej.

Jeśli brak innego zastrzeżenia, wszelkie prawa do materiałów przysługują l’expertlab. Jakiekolwiek wykorzystanie któregokolwiek z materiałów zawartych na tej stronie oraz samej strony, w całości lub części, w celu innym niż użytek osobisty, wymaga wyraźnej, pisemnej zgody l’expertlab.

Dane osobowe

W czasie swojej działalności oraz kontaktów z Państwem l’expertlab gromadzi dane osobowe w zakresie niezbędnym do utrzymania kontaktu oraz w celu sporządzania statystyk odwiedzin na naszej stronie. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki, które stanowią wsparcie w administrowaniu serwisem.

Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane we wskazanych wyżej celach przez l’expertlab sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Szkolnej 15a/7, 61-832 Poznań. Informujemy, że macie Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i modyfikowania. Podanie danych jest dobrowolne. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityka prywatności i przetwarzania danych osobowych.

Ciasteczka (pliki cookies)

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy tzw. ciasteczka (pliki cookies), które są wykorzystywane przez Google Analytics. Korzystając z naszej witryny, zgadzają się Państwo na takie użycie plików cookies, chyba że Państwa przeglądarka ma włączoną opcję ich blokowania.

Nie wykorzystujemy mechanizmu cookies do śledzenia nawigacji użytkowników serwisu ani pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach. Stosowane pliki cookies nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od odwiedzających stronę.

Poniższa tabela prezentuje zestawienie wykorzystywanych plików cookies.

Opis funkcji Nazwa ciasteczka Informacje
Identyfikacja unikalnych odwiedzin na stronie, każdorazowo aktualizowany z odsłoną strony. _utma Plik zapisywany przez przeglądarkę użytkownika w trakcie pierwszej wizyty na stronie. W razie gdy zostanie on ręcznie usunięty z dysku użytkownika, podczas kolejnej wizyty na stronie zapisany zostanie nowy plik _utma, z nowym (innym) identyfikatorem.
Każdorazowo, gdy użytkownik odwiedza kolejne podstrony serwisu, plik jest aktualizowany do wygaśnięcia za 30 minut. _utmb Plik używany do ustanowienia i kontynuowania sesji użytkownika na dane stronie internetowej. Google Analytics uaktualnia plik w chwili, gdy Internauta przegląda kolejne podstrony serwisu. Jeśli plik nie zostanie odnaleziony, nowy plik zapisywany jest na dysku użytkownika, jednocześnie ustanawiana jest nowa sesja.
Każdorazowo, gdy użytkownik odwiedza kolejne podstrony serwisu, plik jest aktualizowany do wygaśnięcia za 30 minut. _utmc Plik współdziała ze wskazanym plikiem _utmb, celem weryfikacji i uzgodnienia konieczności ustanowienia nowej sesji. Jest usuwany po zamknięciu przeglądarki, nie ma ustanowionego czasu wygaśnięcia. W razie uruchomienia ponownie przeglądarki w ciągu 30 minut od jej zamknięcia, brak pliku _utmc będzie sygnalizować konieczność ustanowienia nowej sesji, pomimo że ważność pliku _utmb nie wygasła.
Archiwum informacji o źródle odwiedzin. _utmz Plik przechowuje informacje na temat źródła, z którego trafił na stronę (wyszukiwarka, link z innej strony, reklama, wejście bezpośrednie).

W razie gdy nie życzą sobie Państwo działania ciasteczek (plików cookies), uprzejmie prosimy o wyłączenie obsługi tej funkcji w ustawieniach Państwa przeglądarki. Informacje na ten temat można znaleźć na stronach internetowych firm dostarczających przeglądarki internetowe (oprogramowanie).

Ograniczenia stosowania plików cookies w przeglądarce internetowej mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej l’expertlab.

Poufność korespondencji

Korespondencja e-mail wysyłana w imieniu l’expertlab może zawierać dane poufne, adresowane wyłącznie do określonej osoby, i przeznaczone wyłącznie do jej użytku. Jeśli nie jesteście Państwo adresatem otrzymanej od l’expertlab wiadomości, uprzejmie prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie, a także o trwałe skasowanie wiadomości i załączników z urządzenia, na którym zostały odebrane oraz z serwera Państwa poczty. Ujawnienie wiadomości, o której mowa, w tym m.in. przesyłanie, publikowanie lub jakiekolwiek wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie, stanowi naruszenie prawa.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Obowiązek informacyjny

Poniżej opisujemy zasady, według których przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z działalnością l’expertlab sp. z o.o., a także wskazujemy prawa, jakie Państwu w związku z tym przysługują.

Tym samym, realizujemy obowiązek informacyjny, określony w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest l’expertlab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Szkolnej 15a/7, 61-832 Poznań, NIP: 7831839625, dalej jako „l’expertlab” lub „spółka”.

Wedle zasad określony w RODO, a także krajowych przepisach dot. ochrony danych osobowych, l’expertlab dba o poufność danych osobowych i zabezpieczenie ich przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

W razie jakichkolwiek pytań w zakresie przetwarzania przez l’expertlab Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez email: biuro@lexpertlab.pl.

Cele i zakres przetwarzania danych osobowych

l’expertlab zbiera i przetwarza dane osobowe w ramach i w związku ze swoją działalnością:

 1. w celach, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów, które l’expertlab realizuje jako administrator danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), czyli:
  1. świadczenia usług na rzecz klientów l’expertlab, przy czym zakres przetwarzanych danych uzależniony jest od zakresu świadczonych usług;
  2. komunikacji i odpowiedzi na pytania, których dotyczy kierowana do l’expertlab tradycyjna (papierowa) i elektroniczna korespondencja, niezwiązana z usługami świadczonymi przez l’expertlab na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową (zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe);
  3. komunikacji i odpowiedzi na pytania skierowane do l’expertlab poprzez kontakt telefoniczny w sprawach niezwiązanych z zawartą z l’expertlab umową (zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe);
  4. marketingu usług świadczonych przez l’expertlab, w tym informowania o realizowanych usługach, informowania o zrealizowanych projektach, organizowanych wydarzeniach, wydarzeniach, w których uczestniczą wspólniczki, pracownicy lub współpracownicy l’expertlab (zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, adres e-mail, służbowe dane kontaktowe);
  5. inicjowania i utrzymywania kontaktów i relacji biznesowych, w związku z budowaniem kontaktów w ramach prowadzonej działalności (zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe)
  6. prowadzenia analityki i statystyk, a także w celu zapewniania właściwego działania i bezpieczeństwa teleinformatycznego, związanego ze stroną lexpertlab.pl (zakres przetwarzanych danych: zgodnie z Informacją o plikach cookies);
  7. ewentualnej obrony przed ewentualnymi roszczeniami, dochodzenia ewentualnych roszczeń (zakres przetwarzanych danych: dane określone celem kontaktu i/lub współpracy z l’expertlab);
 2. w celu realizacji umów, zawieranych przez l’expertlab z klientami, dostawcami, partnerami biznesowymi i innymi podmiotami, które współpracują z l’expertlab – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe);
 3. w celu rekrutacji osób zainteresowanych współpracą z lub pracą w ramach l’expertlab, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zakres przetwarzanych danych: określony w obowiązujących przepisach oraz dane udostępnione na podstawie zgody);
 4. w celu wypełnienia ciążących na l’expertlab obowiązków prawnych, wynikających z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (zakres przetwarzanych danych: określony w przepisach nakładających na l’expertlab konkretny obowiązek prawny);
 5. we wskazanym celu i zakresie – w razie gdy poprosimy Państwa o taką zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzamy na zasadzie dobrowolności, niemniej – zależnie od konkretnych okoliczności – odmowa ich udostępnienia czy żądanie ich usunięcia – może uniemożliwić nam np. kontaktowanie się z Państwem, przekazywanie informacji o planowanych wydarzeniach, inicjatywach i działaniach l’expertlab lub świadczenie usług na Państwa rzecz. W umowach zawieranych z klientami uregulowane jest przetwarzanie danych osobowych w ramach i w związku ze świadczeniem usług przez l’expertlab.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

W związku ze współpracą z podmiotami zewnętrznymi i dostawcami usług, l’expertlab może powierzać przetwarzanie tym podmiotom Państwa danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych mogą być zwłaszcza dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi prawne, księgowe, IT czy audytorskie, a także usługi cloud computing lub inne podmioty, które przetwarzają dane w imieniu l’expertlab na podstawie i w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych).

Każdorazowo, ww. podmioty będą zobowiązane do zachowania i przestrzegania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, l’expertlab zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osób, których dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, jeśli obowiązek ich udostępnienia będzie oparty na właściwej podstawie prawnej.

l’expertlab nie przekazuje Państwa danych osobowych do krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ani Unią Europejską.

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać do chwili:

 1. zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów l’expertlab, jako administratora danych;
 2. upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z daną umową, z którą związane jest przetwarzanie danych osobowych;
 3. upływu okresu, w którym l’expertlab jest prawnie zobowiązana do kontynuowania przetwarzania, w szczególności przechowywania, danych osobowych;
 4. wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych;
 5. wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec otrzymywania informacji marketingowych;
 6. cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej zgody.

Brak profilowania

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Prawa, które Państwu przysługują

Na podstawie i w zakresie przepisów zawartych w RODO, przysługują Państwu prawa dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. Zgodę można wycofać w każdym, dowolnym czasie.

Jeżeli nie chcecie Państwo, aby l’expertlab przetwarzała Państwa dane osobowe w celach marketingowych, możecie Państwo w każdej chwili wyrazić swój sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu. Taki sprzeciw należy zgłosić l’expertlab pocztą tradycyjną lub pocztą email na wskazane na początku Polityki dane kontaktowe.

Jeśli według Państwa, l’expertlab przetwarza Państwa dane osobowe sprzecznie z przepisami RODO, mogą Państwo wnieść stosowną skargę do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W razie potrzeby, l’expertlab na bieżąco weryfikuje i aktualizuje zasady przetwarzania danych osobowych zawarte w niniejszej Polityce.